Kjo­lö­ver­drag

Vir­ka till din cy­kel

Inspirerande handarbete i sommar - - Innehåll -

Gör din cy­kel fin (och skyd­da di­na klä­der från fu­la ol­je­fläc­kar) med ett vir­kat kjol­skydd av La Mes­ser.

Finns det nå­got bätt­re än en här­lig som­mar­dag än att pac­ka en mat­säck i cy­kel­kor­gen och ge sig ut i na­tu­ren med si­na vän­ner. Du kom­mer att väc­ka av­und med det här vir­ka­de kjol­skyd­det av La Mes­ser – det väc­ker in­te ba­ra upp­märk­sam­het, det skyd­dar även din fladd­ran­de som­marklän­ning från att fast­na i ek­rar­na.

Kon­trol­le­ra att skyd­det pas­sar din cy­kel un­der virk­ning­ens gång och var no­ga med att kny­ta fast skyd­det or­dent­ligt på cy­keln så att ingen­ting häng­er löst och fast­nar i hju­let el­ler brom­sar­na. När kjol­skyd­det ska tvät­tas är det ba­ra att kny­ta upp snö­re­na och lyf­ta av det.

Vir­ka kjol­skyd­det

Kjol­skyd­det vir­kas i två de­lar, en del för var si­da om cy­kel­hju­let. Det snörs och knyts fast (på sam­ma sätt som när man snö­rar och kny­ter skor­na) på stänk­skär­men.

Var­je del be­står av nio rund­lar och åt­ta mor­morsru­tor som grund, så vir­ka des­sa först. Se­dan sam­man­fo­gas ru­tor­na och rund­lar­na och vir­kas ihop med res­ten av ar­be­tet.

Välj sju färger ef­ter eget tyc­ke och smak – rund­lar­na be­står av tre färger, ru­tor­na av fy­ra och mel­lan­mönst­ret av al­la sju färger.

ru­tor som ska sam­man­fo­gas plus fem ru­tor som ska sam­man­fo­gas. Lägg två ru­tor bak­si­da mot bak­si­da, hörn mot hörn. Framru­ta (FR) och bakru­ta (BR).

Gör 1 sm hö­ger hörn-2-lmb på FR, 3 lm (räk­nas som 1 st), gör se­dan 3 st i mot­sva­ran­de hörn-2-lmb (det är nu 1 st i FR och 3 st i BR). Al­ter­ne­ra se­dan mel­lan FR och BR och vir­ka 3 st i var 1-lmb, av­slu­ta med 3 st i hörn-2-lmb på FR och 1 st i hörn-2-lmb på BR. Var­je ru­ta har nu fått en grupp med 1 st och fy­ra grup­per med 3 st. Fäst al­la lö­sa trå­dar.

”Du kom­mer att väc­ka av­und med det här vir­ka­de

kjol­skyd­det.”

06 Varv 8

An­slut garn F i top­pen på förs­ta m i varv 7, 3 lm (räk­nas som 1 st), 1 st i sam­ma m, (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i var 1-lmb var­vet ut (hop­pa över al­la 2-lmb), av­slu­ta med ( 2 lm, 2 st) i sista m. Vänd in­te. Ta av garn F.

Varv 9 An­slut garn G i top­pen på förs­ta m i varv 8, 4 lm (räk­nas som 1 st, 1 lm), 2 st i sam­ma m, (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i var 1-lmb var­vet ut (hop­pa över al­la 2-lmb), av­slu­ta med (2 lm, 2 st, 1 lm, 1 st) i sista m. Vänd in­te. Ta av garn G. 07 Varv 10

An­slut garn A i top­pen på förs­ta m i varv 9, 3 lm (räk­nas som 1 st), (1 st, 1 lm, 2 st) i förs­ta 1-lmb, *1 lm, 1 fm i näs­ta 2-lmb i varv 8 (2-lmb i varv 9 om­sluts när du vir­kar fm), (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i näs­ta 1-lmb; upp­re­pa från * till slu­tet av var­vet, men i sista upp­rep­ning­en ute­sluts 1 st. Ta av garn A och fäst al­la lö­sa gar­nän­dar. 08

Ta nu en run­del­längd och lägg den ovan­för varv 10. För­de­la rund­lar­na jämnt, trä garn A på en stopp­nål och sy fast rund­lar­na i varv 10, någ­ra stygn per run­del räc­ker. Varv 11 Rät­si­dan upp, an­slut garn A högst upp till hö­ger på förs­ta run­deln (un­ge­fär vid kloc­kan 2), 1 lm (räk­nas in­te som en m), 1 fm i sam­ma ned­tag, *9 lm, 1 fm i var och en av 8 m, 9 lm, 1 fm näs­ta run­del ; upp­re­pa från * fram till sista run­deln, 9 lm, 1 fm i var och en av näs­ta 8 m. Vänd in­te. Ta av garn A. (171 m) 09 Varv 12

Rät­si­dan upp, an­slut garn A i förs­ta m med 1 sm, 3 lm (räk­nas som 1 st), 1 st i var och en av näs­ta 2 m, 2 lm, hop­pa över 3 m, 1 st i var och en av näs­ta 3 m, *2 lm, hop­pa över 2 m, 1 st i var och en av näs­ta 3 m; upp­re­pa från * till slu­tet av var­vet, men hop­pa över 3 m i de 2 sista upp­rep­ning­ar­na. Vänd in­te. Ta av garn A. (34 3-st-grup­per med 2-lmb emel­lan – 168 m)

Varv 13 Rät­si­dan upp, an­slut garn F i förs­ta m med 1 sm, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st, 1 lm, 2 st, 2 lm) i var 2-lmb var­vet ut, men ute­slut de 2 lm i sista 2-lmb, av­slu­ta med 1 st i sista m. Vänd in­te. Ta av garn F.

Varv 14 Rät­si­dan upp, an­slut garn G i förs­ta m med 1 sm, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st, 1 lm, 2 st, 2 lm) i var 1-lmb (hop­pa över al­la 2-lmb) var­vet ut, men ute­slut de sista 2 lm i sista 1-lmb, av­slu­ta med 1 st i sista m. Vänd in­te. Ta av garn G. 10 Varv 15

Som varv 14 med garn A.

Varv 16 Som varv 14 med garn B.

Varv 17 Som varv 14 med garn C.

Varv 18 Som varv 14 med garn A.

Varv 19 Som varv 14 med garn D.

Mät nu ar­be­tet på din cy­kel för att se om du be­hö­ver gö­ra kjol­skyd­det stör­re. Det gör du en­kelt ge­nom att upp­re­pa varv 14 så många gång­er det be­hövs.

11

Nu är det dags att vir­ka fast mor­morsru­tor­na på den si­da av skyd­det som ska sit­ta där cy­kel­ked­jan in­te sit­ter. Du be­hö­ver tre ru­tor till väns­ter om brom­sen och fem till hö­ger (se bilden).

Om du har en an­nan typ av broms och in­te be­hö­ver mel­lan­rum­met läg­ger du ba­ra till två ru­tor.

Lägg ut ru­tor­na mot ar­be­tets sista varv, bak­si­da mot bak­si­da och nå­la fast dem.

Ta garn A och vir­ka ihop ru­tor­na med res­ten av ar­be­tet med fm he­la var­vet ut. Fäst al­la lö­sa än­dar.

Nu är det dags för skyd­dets and­ra si­da: tre ru­tor till hö­ger om bromsmel­lan­rum­met och fem ru­tor till väns­ter el­ler tio ru­tor på rad om mel­lan­rum­met in­te be­hövs på din cy­kel.

Spre­ja stär­kel­se över ar­be­tet och pres­sa för­sik­tigt med press­duk. Låt se­dan ar­be­tet lig­ga och tor­ka. 12

Trä se­dan se­gel­garn el­ler an­nat starkt snö­re ge­nom mor­morsru­tor­nas luft­mask­bå­gar, trä i kors, från si­da till si­da, som när du snö­rar ett par skor.

La Mes­ser

La är de­sig­ner, sty­list, blog­ga­re och fo­to­graf och bor i ett li­tet hus i Skott­land, där hon vir­kar, pyss­lar och syr för sitt fö­re­tag Mes­sy­la. Hon gil­lar att ska­pa sa­ker som bå­de är li­te vin­tage och li­te lant­li­ga. www.mes­sy­la.com 13

Läm­na en bra bit snö­re häng­an­de i var än­de av snör­ning­en och sätt kjol­skyd­det på stänk­skär­men. Med snör­läng­der­na kan du se­dan dra åt skyd­det på plats. 14

Snö­ra skyd­dets ne­der­del och si­dor i hjul­stäng­er­na (som in­te är i rö­rel­se un­der cyk­ling­en) och var no­ga med att allt sit­ter or­dent­ligt på plats.

Till sist drar du åt al­la snö­ren och ser till att kjol­skyd­det sit­ter rätt och sta­digt på plats in­nan du kny­ter fast snör­än­darn.

Kon­trol­le­ra att al­la gar­nän­dar är or­dent­ligt fäs­ta in­nan du ska an­vän­da cy­keln, så att inga trå­dar el­ler snö­ren kan fast­na och or­sa­ka en olyc­ka. Nu kan du hop­pa upp på cy­keln och ge dig av!

02Vir­ka 16 mor­morsru­tor (åt­ta till var si­da).Start­ring Välj färg, 4 lm, slut till en ring med 1 sm i förs­ta lm.Varv 1 3 lm (räk­nas som 1 st), 2 st, 2 lm, (3 st, 2 lm) 3 ggr, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de 3 lm. Ta av gar­net och fäst.Varv 2 An­slut nytt garn i en 2-lmb, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st, 1 lm) i sam­ma 2-lmb, (3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i var och en av näs­ta tre 2-lmb, 3 st i förs­ta 2-lmb, 1 lm, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de förs­ta 3 lm. Ta av gar­net och fäst.Varv 3 An­slut nytt garn i en 2-lmb, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st, 1 lm) i sam­ma 2-lmb, *(3 st, 1 lm) i näs­ta 1-lmb, (3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i näs­ta 2-lmb; upp­re­pa från * yt­ter­li­ga­re 2 ggr, (3 st, 1 lm) i näs­ta 1-lmb, 3 st i förs­ta 2-lmb, 2 lm, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de förs­ta 3 lm. Ta av gar­net och fäst.Varv 4 An­slut nytt garn i en 2-lmb, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st, 1 lm) i sam­ma 2-lmb, *(3 st, 1 lm) i näs­ta 1-lmb 2 ggr, (3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i näs­ta 2-lmb; upp­re­pa från * yt­ter­li­ga­re 2 ggr, (3 st, 1 lm) i näs­ta 1-lmb 2 ggr, 3 st i förs­ta 2-lmb, 2 lm, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de förs­ta 3 lm. Ta av gar­net och fäst.Nu ska du sam­man­fo­ga mor­morsru­tor­na. Till var si­da be­hö­ver du tre

01Vir­ka 18 rund­lar (9 till var si­da) en­ligt be­skriv­ning­en ne­dan:Förs­ta run­deln Välj garn­färg och bör­ja med en ma­gisk ring.Varv 1 3 lm (räk­nas som 1 st), 11 st i ring­en, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de 3 lm, dra åt ring­en. (12 st)Varv 2 Byt färg, 3 lm (räk­nas som 1 st), 1 st i ba­sen på de 3 lm, 2 st i var m var­vet ut, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de 3 lm. (24 st)Varv 3 Byt färg, 3 lm (räk­nas som 1 st), (2 st i näs­ta m, 1 st i näs­ta m) 11 ggr, 2 st i sista m, av­slu­ta med 1 sm i top­pen på de 3 lm. (36 st)Ta av gar­net och fäst. Pla­ce­ra en mar­kör i sista st på varv 3.Run­del 2–9Vir­kas som förs­ta run­deln, men ef­ter 15 st (in­klu­si­ve de 3 lm i bör­jan) på varv 3 läg­ger du ihop run­deln med en fär­dig run­del, bak­si­da mot bak­si­da. Sam­man­fo­ga med 1 sm i mas­kan med mar­kör, fort­sätt se­dan att vir­ka åter­stå­en­de 17 st. Det här är ett smi­digt sätt sam­man­fo­ga rund­lar­na allt­ef­tersom.Gör på sam­ma sätt med den and­ra om­gång­en 9 rund­lar.Fäst al­la lö­sa trå­dar och lägg de två fär­di­ga run­del­läng­der­na åt si­dan så länge.

03Nu är det dags för mel­lan­mönst­ret. De förs­ta 7 var­ven vir­kas fram och till­ba­ka med vänd­ning i slu­tet på var­je varv. Men när du kom­mer till varv 8 ska du slu­ta vän­da i slu­tet på var­vet, och bör­ja nya var­vet i fö­re­gå­en­de varvs förs­ta mas­ka och vir­ka med rät­si­dan mot dig. Ta av gar­net i slu­tet på var­vet och an­slut det i förs­ta m på fö­re­gå­en­de varv. Den­na me­tod ger snyg­ga­re mas­kor.Start­varv Färg A, 81 lm.Varv 1 1 st i fjär­del lm från nå­len räk­nat, 1 st i var och en av näs­ta 2 m, *2 lm, hop­pa över 2 m, 1 st i var och en av näs­ta 3 m; upp­re­pa från * till sista m, 2 lm, hop­pa över 2 m, 1 st i sista m. Vänd. (16 3-st-grup­per med 3 lm i bör­jan av var­vet och 1 st i slu­tet)Varv 2 3 lm (räk­nas som 1 st), 2 st i förs­ta 2-lmb i fö­re­gå­en­de varv (mel­lan förs­ta st och 3-st-grupp), (2 lm, 3 st) i var 2-lmb var­vet ut, av­slu­ta med (2 lm, 1 st) i sista m på fö­re­gå­en­de varv. Vänd. (16 3-st-grup­per, med 1 st i slu­tet av var­vet). Ta av garn A.Varv 3 An­slut garn B i top­pen på sista m i varv 2, 5 lm (räk­nas som 1 st, 2 lm), 3 st i förs­ta 2-lmb i fö­re­gå­en­de varv, (2 lm, 3 st) i var 2-lmb var­vet ut, av­slu­ta med (2 lm, 1 st) i sista m på fö­re­gå­en­de varv. Vänd. (16 3-st-grup­per, med 1 st i slu­tet av var­vet). Ta av garn B.Varv 4 An­slut garn C i top­pen på sista m på varv 3, upp­re­pa varv 3, men av­slu­ta med (2 lm, 3 st) i sista 2-lmb. Vänd. (17 3-st-grup­per, med 1 st i slu­tet av var­vet). Ta av garn C.Varv 5 An­slut garn D i top­pen på sista m i varv 4, 5 lm (räk­nas som 1 st, 2 lm), (2 st, 1 lm, 2 st) i förs­ta 2-lmb på fö­re­gå­en­de varv, (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i var 2-lmb var­vet ut, av­slu­ta med (2 lm, 2 st) i sista lmb. Vänd. (16 2-st-grup­per, 1 lm, 2 st; med 2 st i en än­de och 1 st i den and­ra än­den). Ta av garn D.Nu kan du se att den sväng­da for­men bör­jar bil­das.

05 Varv 7An­slut garn A i top­pen på sista m på varv 6, 3 lm (räk­nas som 1 st), 1 st i sam­ma m, *1 lm, 1 fm i näs­ta 2-lmb på varv 5 (2-lmb i varv 6 om­sluts när du vir­kar fm), (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i näs­ta 1-lmb på varv 6; upp­re­pa från * till slu­tet av var­vet, men i sista upp­rep­ning­en ute­sluts 1 lm och 2 st. Vänd in­te. Ta av garn A.

04 Varv 6An­slut garn E i top­pen på sista m på varv 5, 3 lm (räk­nas som 1 st), 1 st i sam­ma m, (2 lm, 2 st, 1 lm, 2 st) i var 1-lmb var­vet ut (hop­pa över al­la 2-lmb), av­slu­ta med (2 lm, 2 st) i sista 2-lmb. Vänd. (16 2-st-grup­per, 1 lm, 2 st; med 2 st i var än­de). Ta av garn E.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.