Mil­jö­vän­lig söm­nad

Välj ty­ger som är bra för mil­jön

Inspirerande handarbete i sommar - - Innehåll - Av Lau­ra Huh­ta

En av grun­dar­na av symöns­ter­fö­re­ta­get Na­med de­lar med sig av si­na bäs­ta tips på hur man hit­tar ty­ger som är rätt­vist och håll­bart pro­du­ce­ra­de.

Pre­cis som många and­ra som hand­ar­be­tar har jag all­tid va­rit sär­skilt svag för lyx­igt sil­ke och mjuk ull. Men på sisto­ne har mitt syn­sätt för­änd­rats i grun­den. Ef­ter många år som ve­ge­ta­ri­an blev jag till sist ve­gan i fjol. Det var tufft i bör­jan, men så små­ning­om bör­ja­de jag se möj­lig­he­ter­na istäl­let för be­gräns­ning­ar­na och fak­tum är att jag äter mer va­ri­e­rat nu än nå­gon­sin.

Jag har ock­så lärt mig mer om ve­ga­nism och det påverkar al­la aspek­ter av li­vet, till och med i syrum­met! Som ve­gan und­vi­ker man näm­li­gen pro­duk­ter med ani­ma­liskt ur­sprung. För en ve­gan är lä­ders­kor, yl­letrö­jor och sil­kes­blu­sar in­te att tän­ka på – det har på­ver­kat mitt val av ty­ger.

etiska­val

Många av oss som syr är väl­digt en­ga­ge­ra­de i etik. Att till­ver­ka si­na eg­na klä­der är in­te ba­ra en om­tyckt hob­by, ut­an ock­så ett av få säk­ra sätt att få ve­ta hur ens plagg görs. Där­för är ett nog­grannt tyg­val näs­ta steg.

Jag har mas­sor av plagg i ull, lä­der och sil­ke, och jag äls­kar varten­da ett. Men kan jag fort­sät­ta kon­su­me­ra på sam­ma sätt som ti­di­ga­re ba­ra för att det är be­kvämt? De­fi­ni­tivt in­te – men vad kan jag kö­pa istäl­let?

När jag bör­ja­de ut­fors­ka ut­bu­det av ty­ger för ve­ga­ner kän­des det först näs­tan över­mäk­tigt. Men se­dan slogs jag av tanken: om jag lyc­ka­des gö­ra ve­gan­kos­ten till en in­spi­ra­tions­käl­la istäl­let för en be­gräns­ning, var­för skul­le jag då in­te kun­na gö­ra sam­ma sak med tyg­va­let?

Istäl­let för att lå­ta det fak­tum att jag är ve­gan begränsa mig när jag syr be­stäm­de jag mig för att se det som en möj­lig­het att bred­da mitt ur­val och tän­ka kre­a­tivt. Det har till och med lett till att jag bör­jat an­vän­da ty­ger på ro­li­ga­re och ovan­li­ga­re sätt!

Det finns mäng­der av ty­ger som jag in­te ha­de an­vänt så myc­ket ti­di­ga­re el­ler som jag trod­de ba­ra kun­de fun­ge­ra i vis­sa pro­jekt. Var­för skul­le jag sy vin­ter­kap­pan i ull om jag kan väl­ja ett kviltat tyg istäl­let? Till en blus fun­kar det li­ka bra med mjuk tencel el­ler till och med ett ro­bust lin­ne som med sil­ke. Jag be­stäm­de mig för att ut­fors­ka och ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka ty­ger som jag

in­te ha­de an­vänt ti­di­ga­re. Om du vill gö­ra li­ka­dant har jag någ­ra tips på hur du kan gö­ra ve­gans­ka val:

Bo­mull är ett ut­märkt ma­te­ri­al (och värl­dens mest an­vän­da tyg till­sam­mans med po­ly­es­ter). Men pro­duk­tio­nen krä­ver myc­ket vat­ten och be­kämp­nings­me­del – det är fak­tiskt in­te det mest mil­jö­rik­ti­ga va­let. Välj eko­lo­gisk bo­mull när det går. Lin väx­er myc­ket snab­ba­re än bo­mull och krä­ver in­te li­ka myc­ket vat­ten el­ler ke­mi­ka­li­er. Dess­utom är lin­ne­fib­rer väl­digt håll­ba­ra och slit­star­ka.

Lyo­cell (el­ler tencel) på­min­ner en hel del om vis­kos, men det krävs mind­re ener­gi och ke­mi­ka­li­er för att pro­du­ce­ra det.

Al­packaull är mil­jö­vän­li­ga­re och mer etiskt håll­bart än fårull. Ty­get blir väl­digt mjukt och näs­tan kash­mir­lik­nan­de.

Po­ly­es­ter krä­ver in­te li­ka myc­ket ener­gi och vat­ten som bo­mull för att pro­du­ce­ra. Ma­te­ri­a­let är dess­utom åter­vin­nings­bart och väl­digt mångsidigt. Jag har in­sett att det bäs­ta sät­tet att va­ra mil­jö­vän­lig när man syr är att kö­pa mind­re tyg av al­la slag och ba­ra an­vän­da det man re­dan har i sitt la­ger. Se­dan ska man ock­så se till att väl­ja kva­li­tets­ty­ger. Det är även vik­tigt att ta sig tid så att de hand­gjor­da plagg man ska­par blir fa­vo­ri­ter som man vill bä­ra år ut och år in.

Pre­cis som i de fles­ta and­ra bran­scher är även mo­de­in­du­strin be­ro­en­de av mass­pro­duk­tio­nen, vil­ket är det störs­ta pro­ble­met ur ett håll­bar­hets­per­spek­tiv. Ef­ter­frå­gan gör att sto­ra mäng­der va­ror pro­du­ce­ras så snabbt och så bil­ligt att det blir väl­digt svårt att ta so­ci­a­la och mil­jö­mäs­si­ga hänsyn. Där­för har jag lo­vat mig själv att in­te kö­pa någ­ra ty­ger av ani­ma­liskt ur­sprung un­der res­ten av året.

Vil­ka är med mig?

Jag är säl­lan så lyck­lig som när jag bo­ta­ni­se­rar bland vack­ra ty­ger! Att väl­ja etiskt till­ver­ka­de ma­te­ri­al gör mig mer kre­a­tiv.

Jag gil­lar håll­ba­ra ty­ger. Jag syr in­te så myc­ket åt mig själv nu­för­ti­den, men när jag gör det bru­kar jag pla­ne­ra väl­digt no­ga först och se till att re­sul­ta­tet blir nå­got jag äls­kar och in­te kan få nog av! Jag blir all­tid in­spi­re­rad av så kal­la­de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.