Cock­tail­dags

Flä­ta en bric­ka i raf­fia

Inspirerande handarbete i sommar - - Innehåll -

Väl­kom­na di­na gäs­ter på trädgårdsfesten med som­ri­ga drin­kar som har en tro­pisk twist – och var­för in­te pas­sa på att ser­ve­ra gla­sen på din

egen­gjor­da väv­da bric­ka i raf­fia?

Oav­sett om du ska ser­ve­ra cock­tails i träd­går­den el­ler på bal­kong­en, an­vänd den­na kit­schi­ga bric­ka för att få li­te Los Ang­e­les-strand­käns­la i di­na eg­na om­giv­ning­ar.

Du mås­te in­te ens vän­ta på den där förs­ta som­mar­so­len hel­ler – den är li­ka snygg ful­las­tad med snacks för en rik­tig tjej­k­väll. Dess­utom kom­mer den ge en ex­tra färg­klatsch som pryd­nad i ditt kök när du in­te an­vän­der den!

Den är bå­de mångsidig, lek­full och en­kel att an­pas­sa till din egen smak. Det här blir din nya fa­vo­rit­sak till ditt kök.

01 Sam­la ihop ett knip­pe med raf­fia av na­tur­lig färg, un­ge­fär sam­ma tjock­lek som en bly­erts­pen­na, och se till att än­dar­na är i lin­je. Det här kom­mer va­ra hu­vud­knip­pet för bric­kan.

02 Ta en bit oran­ge raf­fia och lägg det till hu­vud­knip­pet. Håll knip­pet 8 cm från än­den, vi­ra se­dan den långa än­den av oran­ge raf­fia hårt runt knip­pet och ar­be­ta fram­åt. Stan­na 3 cm från slu­tet.

03 Vik det vi­ra­de knip­pet på hälf­ten för att for­ma ett U. Vi­ra den oran­ge raf­fi­an hårt runt bå­da än­dar­na av U-for­men fy­ra el­ler fem gång­er för att för­säk­ra dig om att det sit­ter på plats. Trä se­dan nå­len med den lö­sa än­den av oran­ge raf­fia.

04 Vik hu­vud­knip­pet runt U-for­men för att ska­pa en spi­ral, snur­ra knip­pet allt ef­tersom för att ska­pa en mer so­lid form. Håll spi­ra­len på plats med din ena hand och dra nå­len med tråd ge­nom det mit­ters­ta hå­let av spi­ra­len från fram­si­dan till bak­si­dan. Kom runt med nå­len igen till fram­si­dan och vi­ra se­dan oran­ge raf­fia runt hu­vud­de­len fy­ra gång­er.

05 Fort­sätt att sy och vi­ra på sam­ma sätt, se till att bå­de styg­nen och vi­ran­det är hårt åt­dra­get, och ar­be­ta runt det and­ra var­vet av spi­ra­len.

06 I bör­jan av tred­je var­vet, sy först på plats det förs­ta och and­ra var­vet, in­nan du för sam­man varv två och tre. Fort­sätt att sy, vi­ra och att ring­la ihop hu­vud­de­len, ar­be­ta ihop styg­nen för nu­va­ran­de och fö­re­gå­en­de varv på ba­sen allt ef­tersom du gör spi­ra­len stör­re.

07 När läng­den av oran­ge raf­fia blir un­ge­fär 8 cm, ta av trå­den och lägg svan­sen längs hu­vud­knip­pet. Trä nå­len med ett nytt styc­ke oran­ge raf­fia. Lägg sista 8 cm av det nya styc­ket längs hu­vud­de­len, rik­ta det längs den gam­la raf­fia-svan­sen, fort­sätt se­dan att sy, vi­ra och ring­la ihop raf­fi­an. Svan­sar­na kom­mer bli en del av hu­vud­de­len och täc­kas av de nya styg­nen.

08 För att gö­ra ba­sen, ar­be­ta ige­nom sex varv med oran­ge, två varv med ro­sa, tre varv med na­tur­lig färg, två varv med tur­kos, se­dan yt­ter­li­ga­re tre varv med na­tur­lig färg. Upp­re­pa steg 7 när du mås­te by­ta färg el­ler läg­ga till ett nytt styc­ke raf­fia.

09 För att läg­ga till ett nytt hu­vud­knip­pe, slu­ta sy när du har un­ge­fär 15 cm kvar av hu­vud­de­len. Sam­la ihop ett nytt knip­pe raf­fia i na­tur­lig färg, den här gång­en med än­dar av oli­ka längd. Över­lap­pa än­den av den gam­la hu­vud­de­len med bör­jan på den nya hu­vud­de­len. Ta det längs­ta styc­ket raf­fia från den gam­la hu­vud­de­len, bör­ja vid den syd­da sek­tio­nen, vi­ra raf­fi­an runt och längs hu­vud­de­lar­na för att fö­ra dem sam­man. Knyt än­den till än­nu ett styc­ke raf­fia från hu­vud­de­len för att säk­ra den. Fort­sätt se­dan sy, vi­ra och ring­la ihop som för­ut. 10 För att for­ma si­dor­na på bric­kan, byt från na­tur­lig färg till oran­ge raf­fia och för upp hu­vud­de­len ovan­på det för­ra var­vet. Fort­sätt att sy och vi­ra. För ihop det nya var­vet med det för­ra och for­ma den här gång­en en ver­ti­kal vägg istäl­let för en platt bas. För att för­stär­ka si­dan, ar­be­ta med dub­belstygn över förs­ta var­vet. Gå över styg­nen två gång­er på sam­ma stäl­le för att säk­ra det. 11 Fort­sätt att byg­ga upp si­dor­na ver­ti­kalt, sy och vi­ra tre varv med oran­ge in­nan du by­ter till ro­sa. Ef­ter en run­da med ro­sa, sy tre­dubb­la stygn och gå över sam­ma stygn tre gång­er. För att de­ko­re­ra hand­ta­get, vi­ra ro­sa raf­fia löst runt 12 cm av hu­vud­de­len så du fort­fa­ran­de kan se raf­fi­an av na­tur­färg un­der det.

12 Böj den 12 cm långa vi­ra­de hu­vud­de­len för att for­ma ett hand­tag och sätt se­dan fast än­dan av hand­ta­get till för­ra var­vet med än­nu ett tre­dub­belstygn. Fort­sätt att sy och vi­ra hu­vud­de­len som för­ut tills du kom­mer till mot­satt si­da av bric­kan. Gör det and­ra hand­ta­get på sam­ma sätt som i steg 11. Fort­sätt se­dan sy och vi­ra runt bric­kan. 13 När du når bör­jan av det förs­ta hand­ta­get, säk­ra hu­vud­de­len till för­ra var­vet med ett tre­dub­belstygn. Det and­ra hand­ta­gets varv kom­mer be­hö­va sät­tas fast till det förs­ta med ett stygn – den här kom­mer täc­ka bå­da var­ven med ro­sa raf­fia. Dra nå­len över top­pen, se­dan fram­för det nu­va­ran­de var­vet och se­dan ner mel­lan de två var­ven. Dra nå­len un­der bot­ten av hand­ta­get, upp i fram och sen mel­lan de två var­ven.

14 Fort­sätt sy på sam­ma sätt tills du når än­den av hand­ta­get, av­slu­ta se­dan med ett tre­dub­belstygn för att fö­ra sam­man var­ven. Sy runt bric­kan och upp­re­pa för det and­ra hand­ta­get. Fort­sätt se­dan sy och vi­ra tills du når bör­jan på det förs­ta hand­ta­get.

15 Klipp än­dar­na av hu­vud­de­len med en vin­kel, 3 cm från hand­ta­get. Vi­ra och sy än­den av hu­vud­de­len så den av­slu­tas på in­si­dan av hand­ta­get. Säk­ra se­dan med ett par dub­belstygn.

16 Klipp av om det är någ­ra de­lar av hu­vud­de­len som sticker ut, dra se­dan nå­len un­der en rad med stygn un­ge­fär 5 cm så raf­fi­an åker mel­lan två varv. Klipp av än­den nä­ra bric­kan så det blir en snygg fi­nish.

Li­sa Til­se Li­sa bor i Syd­ney och be­skri­ver sig själv som en mång­syss­la­re. Hon äls­kar att in­spi­re­ra and­ra att bli mer kre­a­ti­va och de­lar med sig av lek­tio­ner i sam­ti­da hand­ar­be­te, häp­nads­väc­kan­de in­te­ri­ö­rer, och en mängd and­ra nog­grant ur­val­da bi­tar...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.