Vi äls­kar ...

Inspirerande handarbete i sommar - - Nyheter -

Vill du ta din virk­tek­nik till näs­ta ni­vå? Du be­hö­ver in­te ens ha garn på nå­len! Yael Falk of Yoo­la De­sign har in­spi­re­rat oss att pro­va li­te stål­trådsvirk­ning. Hen­nes vack­ra gör-det-själv kit in­ne­hål­ler bå­de stål­tråd och mönster för vack­ra smyc­ken – som arm­band, hals­band och ör­häng­en – och de­ko­ra­tio­ner till hem­met. Vår ab­so­lu­ta fa­vo­rit är Pe­ar kit, som är smak­fullt ele­gant. Var­je Yoo­la de­sign kom­mer med en vi­deo­gui­de och en pdf som hjäl­per dig att kom­ma igång. Pri­ser bör­jar runt 300 kro­nor. Be­sök www.yoo­la­de­sign.com el­ler Yoo­la på www.et­sy.com för att lä­ra dig mer.

Vi äls­kar al­la gul­li­ga gar­ner på VV Rou­leaux shop. En hel mängd nya lyx­i­ga band till blom­mor, tof­sar, flä­tor och fjäd­rar har gjort oss näs­tan över­dri­vet ex­al­te­ra­de. Al­la vet att du ald­rig kan ha för många tof­sar och den här vack­ra kal­las Flir­ta­tious...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.