Kjol med hög mid­ja

Inspirerande handarbete i sommar - - Luftig T-shirt -

Den här kjo­len med färg­glatt vax­tryck, in­spi­re­rad av af­ri­kans­ka tex­tili­er, är som gjord för att pas­sa di­na eg­na mått per­fekt. Mat­cha out­fi­ten med en söt li­ten jac­ka och im­po­ne­ra på al­la på som­mar­fes­ten!

måt­ten

Steg 1 Be­stäm hur lång du vill att din kjol ska va­ra, från din mid­ja till den ned­re fål­len. Ta det­ta mått och lägg till 1,5 cm söms­mån. Det här måt­tet kal­las kjol­längd.

Steg 2 Mät ditt mid­je­mått och ta bort 10 cm. Det här måt­tet kal­las an­pas­sad om­krets. Det tar i be­akt­ning att ty­get runt din mid­ja kom­mer att klip­pas på tvärs och tö­jas gans­ka myc­ket. Du mås­te läg­ga till 3 cm söms­mån för var­je styc­ke av den an­pas­sa­de om­kret­sen. Vår cir­kel har tre styc­ken, så vi mås­te läg­ga till 9 cm för att få måt­tet på mid­jans om­krets.

Steg 3 De­la mid­jans om­krets med 3,14. Det­ta ger dig måt­tet på mid­jans di­a­me­ter. De­la mid­jans di­a­me­ter med 2. Det­ta måt­tet kal­las mid­jans ra­die.

ri­ta läng­den och mid­jan

Kjo­len görs från 6 oli­ka mönst­ra­de styc­ken – en halv cir­kel för fram­styc­ket av kjo­len, två fjär­de­dels cirk­lar för bak­styc­ket av kjo­len, ett mid­je­band och två fic­kor.

Steg 1 Ri­ta ut halv­cir­keln på föl­jan­de vis. Bör­ja från ne­der­kan­ten av din tyglängd. Mar­ke­ra din kjol­längd 1 cm ner från stad­kan­ten ge­nom att an­vän­da en tyg­pen­na av en an­nan färg. Mar­ke­ra än­nu en lin­je 1,5 cm pa­ral­lellt och un­der det­ta. Se punkt A och punkt B på di­a­gram­met på den här si­dan och de­len som är mar­ke­rad med söms­mån.

Steg 2 Mar­ke­ra din mid­jas ra­die längs topp­kan­ten, men i lin­je med den and­ra ri­ta­de lin­jen, du be­hö­ver in­te läg­ga till nå­gon söms­mån till den här de­len. Det här vi­sas av punk­ter­na C och B i di­a­gram­met.

TIPS!

För att ge din kjol en kraf­ti­ga­re sil­hu­ett när du gör di­na snyg­ga pi­ru­et­ter på dans­gol­vet, lägg till ett fo­der av mel­lan­vikt så får kjo­len mer form och liv.

Steg 3 An­vänd den öv­re av di­na två pa­ral­lel­la lin­jer och mar­ke­ra din kjol­längd och mid­jans ra­die med rä­ta vinklar från de förs­ta måt­ten. Det här vi­sas av punk­ter­na C till D och D till E på di­a­gram­met. Steg 4 Läm­na 1 cm från topp­kan­ten igen, mar­ke­ra din mid­jas ra­die längs topp­kan­ten, se­dan kjo­lens längd och den pa­ral­lel­la sömsmå­nen. Det här vi­sas av punk­ter­na C till F och F till G på di­a­gram­met. 01

ri­ta cir­kelns kant

Steg 1 För att ri­ta ut halv­cir­keln, knyt en pen­na el­ler kri­ta till en bit bro­de­ri­tråd och mät från mit­ten av pen­nan en längd li­ka lång som din mid­jas ra­die plus kjol­läng­den.

Steg 2 Håll trå­den hårt vid mitt­punk­ten (punkt C på di­a­gram­met).

Steg 3 Med ut­gångs­punkt från den öv­re av de två pa­ral­lel­la lin­jer­na, ri­ta en halv­cir­kel från mar­ke­ring­en längst till väns­ter för kjol­läng­den (G på di­a­gram­met), till mar­ke­ring­en längst till hö­ger för kjol­läng­den (A på di­a­gram­met). Mitt­punk­ten du mar­ke­ra­de med rä­ta vinklar (E på di­a­gram­met) hjäl­per dig att ri­ta en per­fekt halv­cir­kel. 02

Steg 4 Gör trå­den kor­ta­re, så den är sam­ma längd som din mid­jas ra­die och ar­be­ta tvärs över den öv­re av de två pa­ral­lel­la lin­jer­na. Ri­ta en halv­cir­kel från mar­ke­ring­en längst till väns­ter för mid­jans ra­die (sömsmåns­lin­jen över F på di­a­gram­met) till mar­ke­ring­en längst till hö­ger för mid­jans ra­die (sömsmåns­lin­jen över B på di­a­gram­met). Punk­ten halv­vägs som du mar­ke­ra­de med rä­ta lin­jer (D på di­a­gram­met) hjäl­per dig att gö­ra en per­fekt halv­cir­kel. 03

Steg 5 Upp­re­pa den­na pro­cess för att mar­ke­ra två fjär­de­dels cirk­lar på ditt tyg. Den­na gång­en läg­ger du till en pa­ral­lell lin­je 1,5 cm till hö­ger om lin­jer­na du ri­ta­de i rä­ta vinklar ock­så. Di­a­gram­men för fjär­de­dels cirk­lar vi­sar hur du ska mar­ke­ra dem.

klipp ut

Steg 1 Klipp längs al­la ytt­re lin­jer för att gö­ra ett halv­cir­kel-styc­ke och två kvarts-styc­ken. 04

Steg 2 Skis­sa ut mal­len för fic­kan för att gö­ra ett mönster. An­vänd över­bliv­na tyg­bi­tar för att klip­pa ut fy­ra fic­kor, klipp dem i par så att de är ex­akt li­ka­da­na.

sätt in det osyn­li­ga blixt­lå­set

Steg 1 Sy en sick­sack­söm med sy­ma­skin längs de ra­ka kan­ter på fjär­de­dels- och halv­cir­kel­styc­ke­na för att snyg­ga till dem.

Steg 2 Ång­pres­sa sömsmå­nen med 1,5 cm på avigsidan på den vänst­ra si­dan av ett fjär­de­dels cir­kel-styc­ke och på hög­ra si­dan av det and­ra fjär­de­dels cir­kel-styc­ket och ång­pres­sa (mar­ke­ring­ar­na D till E på di­a­gram­met).

Steg 3 Öpp­na blixt­lå­set he­la vägen och ång­pres­sa blixt­lå­sets band platt mot avigsidan, stäng blixt­lå­set un­der ti­den, men var för­sik­tig så du in­te ång­pres­sar häk­tor­na för då kan de smäl­ta av vär­men.

Steg 4 Pla­ce­ra fjär­de­delscir­keln som har hö­ger­si­dan ång­pres­sad med rät­si­dan upp. Vik upp det pres­sa­de un­der ty­gets kant. Med rät­si­dor­na mot varand­ra, nå­la den vänst­ra si­dan av blixt­lå­set till det ovik­ta ty­gets kant. Blixt­lå­sets häk­tor mås­te lig­ga längs den pres­sa­de söms­lin­jen. Öv­re de­len av blixt­lå­set mås­te slu­ta 1,5 cm un­der top­pen av ty­get. Steg 5 Tråck­la blixt­lå­set på plats och ta bort nå­lar­na. 05

Steg 6 Pla­ce­ra blixt­lå­sets fot på top­pen av blixt­lå­set med väns­ter spår över spo­len. Sy längs blixt­lå­sets kant, stop­pa 3 cm från slu­tet och sy till­ba­ka igen.

Steg 7 Nå­la fast och tråck­la se­dan det and­ra hal­van av blixt­lå­set till rät­si­dan av den and­ra fjär­de­dels-cir­kel-styc­ket på sam­ma sätt. Var för­sik­tig så att topp­kan­ter­na av kjo­len blir helt li­ka varand­ra. Pla­ce­ra blixt­lå­sets fot på top­pen av blixt­lå­set, med det hög­ra spå­ret av fo­ten över spo­len. Sy längs blixt­lå­sets kant he­la vägen ner till sam­ma punkt där du gjor­de fär­digt den and­ra si­dan av kjo­len.

SY BAKSÖMMEN

Steg 1 Stäng blixt­lå­set he­la vägen upp till top­pen, dra se­dan bort de lö­sa osyd­da än­dar­na av kan­ten bort från sömsmån­nen. Nå­la ihop de två fjär­de­dels-cir­kel-styc­ke­na med rät­si­dan mot varand­ra från bot­ten av blixt­lå­set till fål­len.

Steg 2 Byt din sy­ma­skins­fot till en van­lig blixt­lås­fot. Bör­ja sy söm­men un­ge­fär 1,5 cm över blixt­lå­sets söm. Du kom­mer in­te att kun­na sy pre­cis över blixt­lå­sets söm ef­tersom häk­tor­na är i vägen, så sy så nä­ra som möj­ligt. Sy he­la vägen ner till fål­len.

Steg 3 Med avigsidan upp­åt, ång­pres­sa söm­men un­der blixt­lå­set så den öpp­nas.

LÄGG TILL FIC­KOR­NA

Steg 1 Mät 15 cm ner från top­pen av mid­jans kant på var­je si­da av fjär­de­dels- och halv­cir­kel­styc­ke­na. Nå­la fast top­pen av var­je fic­ka vid des­sa mar­ke­ring­ar med rät­si­dor­na mot varand­ra.

Steg 2 Sy längs en rak lin­je för att sät­ta fast fic­kan till kjol­styc­ke­na och an­vänd 1,25 cm söms­mån. När du an­vän­der mind­re än sömsmå­nen be­ty­der det att fic­kor­na är li­te för­sänk­ta från si­do­söm­men.

Steg 3 Vik ut al­la fic­kor­na och ång­pres­sa söm­men.

Steg 4 Nå­la fjär­de­dels- och halv­cir­keln till­sam­mans, nå­la se­dan fast pa­ret med fic­kor­nas styc­ken med rät­si­dor­na mot varand­ra runt de ytt­re kan­ter­na. Steg 5 An­vänd en 1,5 cm söms­mån, sy si­do­söm­men, vänd vid fic­kan och sy runt den. När du går från si­do­söm­men för att sy runt fic­kan, stan­na med nå­len i ner­sänkt lä­ge, lyft på över­ma­ta­ren, vänd ditt tyg, sätt ner över­ma­ta­ren igen och fort­sätt att sy. 06

Steg 6 Klipp söm­mens tillägg där fic­kan och si­do­söm­mar­na möts. 07

Ång­pres­sa så si­do­söm­mar­na öpp­nas. Steg 7 Klipp fic­kans söm­tillägg, sy se­dan en sick­sack­söm runt fic­kans kan­ter. 08

AN­PAS­SA KJO­LEN

Steg 1 Pro­va kjo­len för att se om den pas­sar. Om den är för li­ten kan du klip­pa li­te från topp­kan­ten he­la vägen runt för att gö­ra mid­jans om­krets stör­re. Om den är för stor kan du gö­ra mid­jan sma­la­re ge­nom att ta in den vid si­do­söm­mar­na, över fic­kor­na. Tråck­la först för att va­ra sä­ker på att du in­te ta­git för myc­ket.

LÄGG TILL MIDJEBANDET

Det är bäst att vän­ta tills nu med att klip­pa till midjebandet så du kan mä­ta det mot kjo­lens fär­di­ga mid­je­om­krets, ef­ter att du gjort di­na sista änd­ring­ar.

Steg 1 Ta på dig kjo­len och mät runt om­kret­sen på top­pen. Det här måt­tet kal­las den fär­di­ga topp­kan­ten.

Steg 2 Mät och klipp ut en lång tunn rek­tang­el som mid­je­band till din kjol, tvärs över i di­a­go­nal rikt­ning. Den mås­te va­ra dub­belt så bred som du vill att ditt fär­di­ga mid­je­band ska bli, plus 2 cm, och så lång som den fär­di­ga topp­kan­ten, plus 5 cm.

Steg 3 Klipp ut en bit fo­der som är li­te läng­re och li­te bre­da­re, an­vänd ett stryk­järn för att sät­ta fast det på avigsidan av midjebandet. Klipp bort ex­tra fo­der så det är ex­akt sam­ma stor­lek som ty­get.

Steg 4 Vik midjebandet på hälf­ten på läng­den med avigsidan mot varand­ra och ång­pres­sa på plats. Steg 5 Öpp­na den vik­ta bi­ten, vik un­der al­la si­dor med 1 cm mot avigsidan och ång­pres­sa på plats. Klipp hör­nen på in­si­dan di­a­go­nalt för att ha så li­te vikt tyg som möj­ligt. 09

Steg 6 Vik midjebandet till­ba­ka på hälf­ten på läng­den med avigsidan mot varand­ra och ång­pres­sa på plats. Steg 7 Bör­ja vid mit­ten av midjebandet och kjo­len och ar­be­ta utåt, nå­la fast midjebandet på plats längs topp­kan­ten av kjo­len, un­der ti­den som du skju­ter in kjo­len emel­lan de två ned­re kan­ter­na av midjebandet med 1,5 cm. 10

Ditt mid­je­band är de­sig­nat för att över­lap­pa li­te så du kan läg­ga till en knapp, men var för­sik­tig så du läm­nar till­räck­ligt myc­ket över­lapp­ning på var­je si­da om midjebandet.

Steg 8 Sy midjebandet på plats med en tvil­lingsöm, 5 mm från den vän­da kant­söm­men längs den långa nå­la­de kan­ten och de kor­ta kan­ter­na.

SÄTT FAST KNAP­PEN

Steg 1 Lägg till en hys­ka och ha­ke och sy på plats. Se till att de över­lap­par i lin­je med varand­ra. 11

fål­la kjo­len

Steg 1 An­vänd di­a­go­nalt kant­band för att fål­la den ned­re kan­ten av kjo­len för en snyg­ga­re fi­nish. Mät runt ned­re kan­ten av kjo­len och köp en längd di­a­go­nalt kant­band som pas­sar måt­tet, plus 5 cm.

Steg 2 Vik kant­ban­det på hälf­ten på läng­den, lin­je­ra de två vik­ta kan­ter­na och ång­pres­sa på plats. Steg 3 Nå­la fast kant­ban­det runt ned­re kan­ten av kjo­len och sy. Över­lap­pa och vänd ne­dan­för kort­si­dor­na. Sy på plats nä­ra kan­ten. 12

Din kjol är nu fär­dig och du kan släp­pa loss på dans­gol­vet!

inga mal­lar! Pas­sar di­na mått per­fekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.