Jord­gubb­s­maca­ro­ner

Inspirerande handarbete i sommar - - Baka Med Frukt Och Bär -

Som­ma­rens sma­ker är fris­ka fruk­ter och syr­li­ga bär. Pro­va vå­ra tre bäs­ta bä­ri­ga re­cept för att im­po­ne­ra på di­na gäs­ter. För­sök dig på vå­ra oe­mot­stånd­li­ga jord­gubb­s­maca­ro­ner och häp­na över re­sul­ta­tet! Lyxa till det med nå­got ex­tra gott un­der se­mestern: sö­ta mini­pa­jer med färs­ka som­mar­bär och krä­mig fyll­ning är en vin­nan­de kom­bi­na­tion – frä­scha, fruk­ti­ga och un­der­ba­ra att se på i sin okonst­la­de en­kel­het.

01 Ta två ark bak­plåts­pap­per. An­vänd en kak­form på 3–4 cm som mall och ri­ta cirk­lar på papp­ret med 2 cm mel­lan­rum. Vänd det ena ar­ket upp och ner och lägg det på en bak­plåt. Du ska fort­fa­ran­de kun­na se cirk­lar­na.

02 Häll den mal­da man­deln, flor­sock­ret och jord­gub­bar­na i mat­be­re­da­ren, kör till ett fint mjöl och sikta ner det i en skål.

03 Häll ägg­vi­tor­na i en bun­ke och vis­pa dem till ett skum. Till­sätt vins­ten och ka­ra­mell­färg och vis­pa. Fort­sätt att vis­pa me­dan du till­sät­ter strö­sock­ret och höj has­tig­he­ten ef­ter en stund. Sme­ten ska bli glan­sig och gans­ka stel.

04 Ta en slic­ke­pott och vänd ner de tor­ra in­gre­di­en­ser­na i ägg­vi­teskum­met i tre om­gång­ar tills sme­ten är jämn och gans­ka lös. Hur myc­ket du vän­der runt sme­ten här av­gör kon­si­sten­sen på di­na maca­ro­ner. Var in­te allt­för för­sik­tig; det är vik­tigt att tryc­ka ut en del av luf­ten ur sme­ten så att in­te ytan på maca­ro­ner­na spric­ker.

05 Värm ug­nen till 150 gra­der (130 gra­der varm­luft). An­vänd li­te av maca­rons­me­ten till att fäs­ta hör­nen av bak­plåts­papp­ret vid plå­ten. Ske­da över gla­sy­ren i en sprit­spå­se med stjärn­for­mat mun­styc­ke. Pla­ce­ra mun­styc­ket på bak­plåts­papp­ret, mitt i den förs­ta cir­keln. Kläm på sprit­spå­sen tills maca­rons­me­ten fyl­ler cir­keln. Upp­re­pa med res­ten av cirk­lar­na. (Det blir smet över; läm­na den i bun­ken el­ler sprit­spå­sen. När den förs­ta sat­sen maca­ro­ner är klar kan du fyl­la plå­ten med en and­ra sats på det and­ra bak­plåts­papp­ret.) Knac­ka plå­ten mot köks­bän­ken så att even­tu­el­la luft­bubb­lor fri­görs, och jäm­na till maca­ro­ner­na med ett vått fing­er. Låt maca­ro­ner­na vi­la tills de in­te känns klad­di­ga läng­re (mel­lan 10 och 30 mi­nu­ter).

06 Sätt in plå­ten mitt i ug­nen och gräd­da maca­ro­ner­na tills de har fått en lätt skor­pa. Ta ut dem ur ug­nen och låt vi­la någ­ra mi­nu­ter. Bred ut en fuk­tig köks­hand­duk på köks­bän­ken un­der ti­den (det gör det lät­ta­re att få loss maca­ro­ner­na från bak­plåts­papp­ret). Dra över bak­plåts­papp­ret med maca­ro­ner­na till köks­hand­du­ken och låt dem sval­na helt.

07 Vis­pa smö­ret mjukt för att gö­ra fyll­ning­en. Till­sätt flor­sock­ret li­te i sän­der och rör ner sylt och ka­ra­mell­färg. Ske­da över sme­ten i en sprit­spå­se med ett stort, slätt mun­styc­ke. Tryck ut li­te fyll­ning mel­lan maca­ronska­len och lägg ihop dem två och två. För­va­ra de fär­di­ga maca­ro­ner­na i kyl­skåp i upp till fem da­gar.

”sö­ta mini­pa­jer med färs­ka som­mar­bär och krä­mig fyll­ning är en vin­nan­de kom­bi­na­tion.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.