Mini­pa­jer med som­mar­bär

Inspirerande handarbete i sommar - - Baka Med Frukt Och Bär -

01 Gör de­gen: häll mjöl och tär­nat smör i en stor skål. Tryck för­sik­tigt ihop smö­ret och mjö­let med fing­er­top­par­na tills kon­si­sten­sen på­min­ner om strö­bröd. Rör i sock­ret. Blan­da äggu­lor­na med vat­ten och häll över i skå­len. Blan­da sam­man in­gre­di­en­ser­na till en deg, först med en kniv och se­dan med hän­der­na (du kanske be­hö­ver till­sät­ta li­te mer kall­vat­ten). Lin­da in de­gen i plast­fo­lie och låt stå i kyl­skåpet i minst 30 mi­nu­ter.

02 Ta ut de­gen ur ky­len 10 mi­nu­ter in­nan du ska kav­la den. Lägg mel­lan två ark bak­plåts­pap­per och kav­la till 3 mm tjock­lek. Skär ut rund­lar med en degspor­re och pla­ce­ra dem i hå­len på en muf­fins­form med 12 för­djup­ning­ar. Låt stå i kyl­skåp i minst 30 mi­nu­ter. Värm ug­nen till 190 °C, (170 °C varm­luft) när det är dags att gräd­da pajska­len. Lägg en fyr­kan­tig bit smör­pap­per i var­je pajskal och fyll med bak­tyng­der. Gräd­da i 10 mi­nu­ter; ta se­dan bort pap­per och tyng­der och gräd­da i yt­ter­li­ga­re 5–10 mi­nu­ter tills de­gen är gyl­le­ne. Kyl pajska­len in­nan du fyl­ler dem (helst sam­ma dag). 03 Gör kräm­fyll­ning­en: häll mjöl­ken och va­nil­jextrak­tet i en ka­strull och värm för­sik­tigt till strax un­der kok­punk­ten. Vis­pa un­der ti­den äggu­lor, soc­ker och mjöl cir­ka 2–3 mi­nu­ter med el­visp tills sme­ten är blek och fluf­fig. Häll sak­ta i den var­ma mjöl­ken i ägg­bland­ning­en; vis­pa he­la ti­den för att und­vi­ka klum­par. Häll till­ba­ka sme­ten i ka­strul­len och ställ den på me­del­hög till låg vär­me. Ko­ka upp un­der kon­stant om­rör­ning och låt sju­da i ett par mi­nu­ter. Krä­men ska va­ra tjock och slät. Oroa dig in­te om den ser klum­pig ut – fort­sätt rö­ra tills den blir jämn. Häll över sme­ten i en vär­metå­lig skål och täck över med plast­fo­lie för att för­hind­ra att skinn bil­das på krä­men. Ställ in krä­men i kyl­skåpet när den sval­nat och låt stå tills den be­hövs (kan gö­ras upp till tre da­gar i för­väg).

04 Gör i ord­ning pa­jer­na ge­nom att läg­ga en sked kräm i var­je pajskal och top­pa med som­mar­bär ef­ter eget val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.