LEMON CURD CHEESECAKE

Inspirerande handarbete i sommar - - Baka Med Frukt Och Bär -

Lara Mes­sers som­ri­ga cheesecake pas­sar li­ka bra at ta med i cy­kel­kor­gen, till pick­nic­ken i par­ken el­ler till

trädgårdsfesten.

01 Kör di­gesti­vekex­en och det osal­ta­de smö­ret i en mat­be­re­da­re.

02 Blan­da gräd­de, phi­la­del­p­hi­a­ost och soc­ker i en skål och vis­pa med el­visp. Till­sätt va­nilj­sock­ret och vis­pa tills sme­ten bil­dar små top­par.

03 Nu är det dags att gö­ra din här­li­ga lemon curd. Smält smö­ret i en ka­strull på myc­ket svag vär­me. Till­sätt soc­ker, ri­vet ci­tron­skal och ci­tronsaft när smö­ret har smält helt. Vis­pa lätt så att even­tu­el­la soc­kerklum­par lö­ser upp sig. Vis­pa se­dan för­sik­tigt ner äggu­lor­na.

04 Rör om­sorgs­fullt me­dan du lå­ter sme­ten stå kvar på låg vär­me i cir­ka 15 mi­nu­ter – det får in­te bli ägg­rö­ra! Så små­ning­om tjock­nar sme­ten så att den fäs­ter på bak­si­dan av en sked och det blir ett tyd­ligt mär­ke när du tryc­ker på den med fing­ret. Då är cur­den klar! Häll över den i en stor skål (el­ler i ste­ri­li­se­ra­de sylt­bur­kar om du är nöjd med den som den är).

05 Ställ in cur­den i ky­len och ta fram ma­scar­po­nen. Låt cur­den sval­na och ma­scar­po­nen kom­ma upp i rumstem­pe­ra­tur. Till­sätt någ­ra re­jä­la klic­kar ma­scar­po­ne i cur­den tills du är nöjd med kon­si­stens och smak. Vi tog un­ge­fär en halv burk ma­scar­po­ne för att ta ud­den av den syr­li­ga ci­trons­ma­ken.

06 Dags att läg­ga upp! Ta fy­ra små sylt­bur­kar (ste­ri­li­se­ra­de) och för­de­la kex­bland­ning­en mel­lan dem. Tryck den på plats med en mor­tel­stöt så att bott­nen blir kom­pakt. Häll på gräd­den följt av någ­ra klic­kar lemon curd. Top­pa med hac­ka­de jord­gub­bar.

07 Ställ i kyl­skåp och ser­ve­ra se­dan med en lång sked så att gäs­ter­na kan nå än­da ner i bot­ten.

Lara Mes­ser är mat- och livsstils-fo­to­graf och dri­ver Mes­sy­la. Hon äls­kar kaf­fe, kat­ter, bak­ning och att job­ba i som­mar­stu­gan. www.mes­sy­la.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.