Bygg­bo­la­get vill säl­ja bo­stä­der – med hjälp av skön­hets­vård

Kne­pen för att loc­ka till sig kö­pa­re av bo­stads­rät­ter blir allt mer kre­a­ti­va. El­ler vad sägs till ex­em­pel om gra­tis ma­ni­kyr? Det är ett grepp som tes­tas i Ja­kobs­berg i hel­gen.

Järfälla Tidning - - Front Page - Lou­i­se Bornhall Läs mer om ud­da säljknep på si­dan 14!

Kanske har du hört ta­las om bo­stads­vis­ning­ar där det bjuds på korv el­ler an­nat till­tugg. Nu tes­tas yt­ter­li­ga­re ett grepp för att kränga bo­stä­der.

I hel­gen kom­mer en po­pup skön­hets­sa­long att öpp­na i Ja­kobs­berg, där allt­i­från ma­ni­kyr till an­sikts­be­hand­ling kom­mer att er­bju­das – och va­ra gra­tis. Sa­long­en kom­mer att lig­ga i Riks­byg­gens vis­nings­lä­gen­het i bo­stads­pro­jek­tet Brand­sta­tio­nen i Ja­kobs­berg. Det är näm­li­gen Riks­byg­gen som lig­ger bakom det he­la och står för kost­na­den.

Var­för öpp­nar ni en po­pup sa­long?

– Vi har ett an­tal osål­da lä­gen­he­ter i Brand­sta­tio­nen. Sam­ti­digt har vi sett att det lig­ger myc­ket fri­sör- och na­gel­sa­long­er i om­rå­det och att skön­het är nå­got som upp­skat­tas. Det här är ett kre­a­tivt och ro­ligt sätt att er­bju­da en bo­stads­vis­ning med lo­kal för­ank­ring, sä­ger Mat­hi­as Sand­berg, mark­nads-och för­sälj­nings­chef på Riks­byg­gen.

Hur har det egent­li­gen gått med bo­stads­för­sälj­ning­en?

– Det finns ett stort ut­bud i he­la om­rå­det, det har inte gått säm­re här än nå­gon an­nan­stans. I dags­lä­get har vi 41 osål­da lä­gen­he­ter, varav el­va ska gå till hyr­köp. Vi hop­pas att lo­kal­bor­na pas­sar på att gö­ra sig fi­na i hel­gen, sam­ti­digt som de får upp ögo­nen för vå­ra fi­na bo­stä­der.

Järfälla Tid­ning har ti­di­ga­re skri­vit om kon­cep­tet hyr­köp som Riks­byg­gen lan­se­rat, allt­så att unga upp till 35 år ska få hy­ra lä­gen­he­ten med op­tion att kö­pa den som bo­stads­rätt in­om fem år. Kon­cep­tet släpps om en må­nad, och i nu­lä­get har ett hund­ra­tal in­tres­se­an­mäl­ning­ar kom­mit in en­ligt Mat­hi­as Sand­berg.

Hur många bo­stads­kö­pa­re som hel­gens pop-up-sa­long lyc­kas dra in åter­står att se. Men kanske kom­mer de att ha ovan­ligt välsköt­ta nag­lar.

Det här är ett kre­a­tivt och ro­ligt sätt att er­bju­da en bo­stads­vis­ning.

FOTO: RIKS­BYG­GEN

NYTÄNK. Det är i kvar­te­ret Brand­sta­tio­nen i när­he­ten av Ja­kobs­bergs cent­rum som Riks­byg­gen hop­pas loc­ka bo­stads­kö­pa­re ge­nom bland an­nat gra­tis ma­ni­kyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.