Sta­tistik är in­te ba­ra läs­kigt, ut­an ro­ligt

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla - VECKANS KÄNSLA

Att va­ra re­por­ter in­ne­bär att jag gans­ka of­ta stö­ter på ar­ti­kelupp­slag som be­hö­ver kro­kas upp på siff­ror. Det in­ne­bär i sin tur att jag får sät­ta tän­der­na i en hel del sta­tistik. Nå­got som kan va­ra li­te läs­kigt och få svett­pär­lor att bry­ta fram i pan­nan, när man som jag tyc­ker att bok­stä­ver är lät­ta­re att ha att gö­ra med än siff­ror (även om all sta­tistik in­te be­står av siff­ror, såklart).

Men jag får nog ta och änd­ra in­ställ­ning till det här med sta­tistik. In­te minst för att det kan ge upp­hov till rik­tigt spän­nan­de jour­na­li­stik – det kan ock­så va­ra väl­digt ro­ligt. Det har jag bli­vit varse den här ar­bets­vec­kan, då jag bland an­nat ro­at mig med att grot­ta ner mig i sta­tistik gäl­lan­de lö­ner, bo­stads­pri­ser och hund­ra­ser. An­led­ning­en? Jag har kart­lagt den ge­nom­snitt­li­ga Jär­fäl­la­bon, och re­sul­ta­tet kan du lä­sa på si­da sex. Spoi­ler alert: om du he­ter Ma­ria el­ler Erik, bor i rad­hus, kör en Vol­vo och är på gång att pas­se­ra 40-strec­ket lär du kän­na igen dig! Trev­lig läs­ning.

LOU­I­SE BORNHALL Re­por­ter lou­i­se.bornhall @di­rekt­press.se

GLAD. För en morgontrött per­son som jag är få­gel­kvitt­ret som nu­me­ra hörs om mor­go­nen uppig­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.