Park­te­a­tern kom­mer till Jär­fäl­la

Järfälla Tidning - - Järfälla -

I som­mar be­sö­ker park­te­a­tern Jär­fäl­la för and­ra året i rad. Det är fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­en ”Lil­la troll­flöj­ten” som sätts upp, en fri tolk­ning av den klas­sis­ka ope­ran, som har för­vand­lats till ett hu­mo­ris­tiskt dra­ma med ny­skri­ven mu­sik. Fö­re­ställ­ning­en kan vi­sas ge­nom ett sam­ar­be­te mel­lan Jär­fäl­la kom­mun och kul­tur­för­valt­ning­en i Stock­holms läns lands­ting.

– Park­te­a­tern var väl­digt upp­skat­tad när den kom hit för­ra året. Det är jät­te­kul att vi kan sam­ar­be­ta med lands­ting­et och and­ra kom­mu­ner och ta del av varand­ras ut­bud, sä­ger Mi­ka Metso (S), ord­fö­ran­de i kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den i Jär­fäl­la.

Da­tum och plats är än­nu in­te satt.

TE­A­TER. Så här såg det ut när Park­te­a­tern höll till i Väs­te­rort häromå­ret, då med en an­nan fö­re­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.