Det­ta har hänt

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fJär­fäl­las kom­mun­sty­rel­se­för­valt­ning har fö­re­sla­git att de två tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na som ska pla­ce­ras i Jär­fäl­la ska he­ta ”Barkar­bys­ta­den” och ”Jär­fäl­la”, där nam­net Jär­fäl­la skul­le er­sät­ta da­gens Barkar­by sta­tion.

fDå pen­del­tågs­sta­tio­nen lig­ger un­der Tra­fik­ver­ket mås­te den an­sö­kan dock gö­ras till Trans­port­sty­rel­sen.

fT­ra­fik­nämn­den i Stock­holms läns lands­ting fat­ta­de be­slut tis­da­gen den 10 april om att an­ta de fö­re­slag­na nam­nen.

fMen i maj kom­mer de att ta ett nytt be­slut, ef­ter att Jär­fäl­las po­li­ti­ker har ta­git ställ­ning i namn­frå­gan.

fFör­ra tors­da­gen ena­des namn­be­red­ning­en i Jär­fäl­la kom­mun om att sta­tio­nen in­te ska by­ta namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.