Oför­änd­rat stöd

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fVerk­sam­hets­stö­det från Jär­fäl­la kom­mun har le­gat på un­ge­fär sam­ma ni­vå se­dan 2010. Peng­ar­na går främst till den öpp­na verk­sam­he­ten, cir­ka 160 000 kro­nor är hy­res­bi­drag för en skydds­lä­gen­het. Kvin­no­jou­ren fi­nan­sie­ras även av and­ra bi­drag, bland an­nat från So­ci­al­sty­rel­sen, 2017 var det 940 000 kro­nor. Den störs­ta kost­na­den är per­so­nal­kost­na­der. f2014-2018: 700 000 f2013: 600 000 f2012: 679 000 f2011: 621 000 f2010: 691 000

STÖD. Jär­fäl­la kvin­no­jour höll för­ra året 463 stöd­sam­tal för kvin­nor un­der 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.