Jär­fäl­la­bo – så här är ditt ge­nom­snitt­li­ga liv

Ditt ef­ter­namn ly­der Andersson, du är runt 40 och bor i rad­hus. Vi har kart­lagt den ge­nom­snitt­li­ge Jär­fäl­la­bon. Kän­ner du igen dig?

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall 073-600 69 29 lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

Ma­ria och Erik Andersson he­ter två ge­nom­snitt­li­ga Jär­fäl­la­bor. Ma­ria har ny­li­gen fi­rat sin 40-års dag, me­dan Erik, som är 38, får vän­ta ett par år till med ka­la­san­det. De bor i ett rad­hus som de själ­va äger, kanske i Vik­sjö, med si­na två barn. De­ras älds­ta fyl­ler snart el­va, ef­tersom Ma­ria föd­de sitt förs­ta barn när hon var 29.

Ef­ter si­na tre gym­na­si­eår var Ma­ria skol­trött och slu­ta­de plug­ga. Erik med sitt läs­hu­vud stu­de­ra­de där­e­mot vi­da­re på hög­sko­la i tre år in­nan det fick räc­ka för ho­nom. Bå­da va­ri­an­ter­na stäm­mer in på runt en fjär­de­del var av kom­mu­nin­vå­nar­na.

När det gäl­ler po­li­tik rå­der det de­la­de me­ning­ar hem­ma i rad­hu­set. Ma­ria rös­ta­de, lik­som runt 12 000 and­ra Jär­fäl­la­bor på Mo­de­ra­ter­na i för­ra riks­dags­va­let, me­dan Erik rös­ta­de på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som runt 12 000 and­ra Jär­fäl­la­bor med ho­nom. Sär­skilt el­di­ga blir dis­kus­sio­ner­na runt mid­dags­bor­det när Ma­ri­as bror är på be­sök, som gav sitt för­tro­en­de till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i för­ra va­let, det par­ti som tred­je flest Jär­fäl­la­bor rös­ta­de på.

Väl­jer of­ta Vol­vo

Erik har se­dan länge job­bat på Saab i Veddesta, men har pre­cis fått klar­tec­ken att han fick den tjänst han sök­te som kom­mu­nal tjäns­te­man. Det in­ne­bär att han in­om kort kom­mer att ha job­bat för kom­mu­nens två störs­ta ar­bets­gi­va­re. Ma­ria pend­lar till sitt jobb i en an­nan kom­mun, nå­got näs­tan 25 000 Jär­fäl­la­bor med hen­ne gör. Till­sam­mans drar de in 643 900 kro­nor på ett år till den ge­men­sam­ma hus­hålls­kas­san. Erik tjä­nar dock mer än Ma­ria, 366 200 kro­nor mot hen­nes 277 700 kro­nor.

Även om Ma­ria för­sö­ker att åka kol­lek­tivt till job­bet, fal­ler of­ta va­let på fa­mil­jens Vol­vo. Hon är dock li­te trött på Vol­von, och dag­dröm­mer om att skaf­fa en Volks­wa­gen el­ler Toyo­ta istäl­let.

Rad­hus­läng­an som fa­mil­jen bor i be­står av 23 hus­håll, och gran­nar­na vägg i vägg har schä­fern Mol­ly, som lär ha fle­ra schä­fer­kom­pi­sar i kom­mu­nen. Det är näm­li­gen Jär­fäl­las van­li­gas­te hund­ras. Kanske har de ock­så sam­ma namn, ef­tersom just Mol­ly är det po­pu­lä­ras­te hund­nam­net i he­la Sve­ri­ge.

Men snart får fa­mil­jen kanske vin­ka hej då till gran­nar­na och Mol­ly. Erik, Ma­ria och bar­nen över­vä­ger näm­li- gen att flyt­ta. Tan­ken är att flytt­las­set ska gå till Barkar­bys­ta­den, för då skul­le Ma­ria få närm­re till job­bet med tun­nel­ba­nan som ska dras dit.

Stan­nar kvar i om­rå­det

En gran­ne i rad­hus­läng­an sål­de ny­li­gen sitt hus som gick loss på drygt 4 mil­jo­ner. Ef­tersom Erik och Ma­ria gjort rätt om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar hop­pas de få närm­re 5 mil­jo­ner kro­nor för sitt.

För en fy­rarum­ma­re i Barkar­bys­ta­den kan de få punga ut drygt 3 mil­jo­ner.

Och kanske blir de kvar i om­rå­det någ­ra år fram­ö­ver. Ma­ria för­vän­tas näm­li­gen le­va tills hon är 84, och Erik tills han är 82.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON/MOSTPHOTOS

Bor du i ett rad­hus, le­ker med gran­nens schä­fer och fast­nar i kö­er­na på E18 i din Vol­vo om morg­nar­na? Ja, då ver­kar du va­ra den ty­pis­ke Jär­fäl­la­bon!

SNITTET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.