Uppsving i sik­te för golfspor­ten

Golf har fått ett re­jält uppsving som sport. Bland klub­bar­na i Stock­holm märks främst en ök­ning bland den bre­da all­män­he­ten. ”Nu är det li­te mer en sport för ge­me­ne man”, sä­ger Ur­ban Nilsson, ban­chef på Vik­sjö golf­klubb.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Cla­rence Fren­ker

Ef­ter att un­der en läng­re tid ha va­rit en re­la­tivt smal sport har gol­fen de se­nas­te åren fått ett re­jält uppsving i Stock­holm.

På fle­ra av ba­nor­na i lä­net märks en tyd­lig ök­ning av an­ta­let ut­ö­va­re i takt med att möj­lig­he­ten att spe­la har bred­dats.

– Jag tyc­ker ge­ne­rellt att det har va­rit en upp­gång med gol­fen. Ba­nor­na har på nå­got sätt vå­gat stic­ka åt oli­ka håll vil­ket har re­sul­te­rat i att det nu finns klub­bar för al­la, sä­ger PerUl­rik Jo­hans­son, VD för Werm­dö Golf­klubb.

Den sto­ra för­änd­ring­en, tror han, är va­ri­a­tio­nen och att de som vill kan väl­ja vil­ken ni­vå de vill spe­la på. Det i sin tur har loc­kat en bre­da­re all­män­het till ba­nor­na.

– Det finns ett stör­re ut­bud. Ti­di­ga­re var man med­lem på en klubb med sam­ma års­av­gift. Nu finns det allt från li­te bil­li­ga­re pay and play till mer ex­klu­si­va countryclubs, vil­ket har re­sul­te­rat i att de som spe­lar på bil­li­ga­re klub­bar även kan be­ta­la green-fee för att ibland spe­la på de dy­ra­re ba­nor­na. Det har gjort att man i dag kan an­pas­sa sin ni­vå, sä­ger Per-Ul­rik Jo­hans­son.

Han spår nu en yt­ter­li­ga­re till­ström­ning av spe­la­re när golf från och med i år går att dra av som frisk­vård.

– Jag tyc­ker att det är väl­digt bra att frisk­vårds­bi­dra­get nu god­känns även för golf. Det tog någ­ra år, men nu när det har vänt tror jag tror att det kom­mer att gyn­na gol­fen yt­ter­li­ga­re. Det är än­då en pro­me­nad på någ­ra tim­mar och man rör sig väl­digt myc­ket, sä­ger han.

Sport för ge­me­ne man

Även på Vik­sjö golf­kubb i Jär­fäl­la har för­änd­ring­en va­rit tyd­lig.

– Det var länge en dipp, men vi har märkt de sista två åren att det är på väg till­ba­ka igen. När jag bör­ja­de i bran­schen var det helt an­norlun­da, nu är det li­te mer en sport för ge­me­ne man, sä­ger ban­che­fen Ur­ban Nilsson.

Han tror att de störs­ta an­led­ning­ar­na är att val­möj­lig­he­ter­na kring ut­ö­van­det har bli­vit stör­re, med­lem­ska­pen mer an­pas­sa­de och att bil­den av spor­ten har för­änd­rats.

– Det finns så myc­ket oli­ka med­lemsva­ri­an­ter som är bil­li­ga­re än de al­ter­na­tiv som fun­nits ti­di­ga­re. Du kan väl­ja ett med­lem­skap och be­ta­la 3000-6000 kro­nor så är du med­lem i ett år. Man lå­ser in­te upp sig på sam­ma sätt i dag som förr, sä­ger han.

I Dan­de­ryds goflklubb har till­ström­ning­en främst skett på ju­ni­or­si­dan. Men även pen­sio­nä­rer och äld­re har bli­vit fler på ba­nan.

– Vi har de­fi­ni­tivt märkt att in­tres­set för golf har ökat. Sär­skilt på ju­ni­or­si­dan, då vi är en ut­präg­lad ju­nior­klubb. Men om­sätt­ning­en av spe­la­re är ock­så väl­digt stor, sä­ger Hen­rik Kjell­berg, kas­sör för Dan­de­ryds golf­klubb.

En­ligt Hen­rik Kjell­berg är det för ti­digt att sä­ga nå­got om frisk­vårds­bi­dra­gets ef­fek­ter på spor­ten.

– Men att det har bli­vit en mer folk­lig sport är all­de­les up­pen­bart. Men det har ock­så skett över gans­ka lång tid. Jag kan in­te på­stå att frisk­vårds­bi­dra­get haft nå­got med det att gö­ra.

FOTO: MOSTPHOTOS

POP­PIS. Golf har bli­vit en folk­sport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.