PÅ ÄVENTYR I EN AN­NAN VÄRLD.

Gå på äventyr, skjut zom­bi­es och av­gör hur bra kom­pi­sen kom­mer va­ra vid en even­tu­ell zom­bi­e­a­po­ka­lyps. Vi har tes­tat på det nya VREX-cent­ret i Ulvsun­da – det förs­ta i sitt slag i he­la lan­det.

Järfälla Tidning - - Stockholm - Ellinor Prawitz

En ryggsäck. Hands­kar med vi­ta små bol­lar på ovan­si­dan, små plat­tor som fästs på skor­na och ett par VR-glas­ö­gon som stäng­er ute al­la sy­nin­tryck från den verk­li­ga värl­den.

– Det är så här fram­ti­dens sol­da­ter ser ut, skäm­tar nå­gon.

Vi be­fin­ner oss i en enorm gam­mal la­ger­lo­kal i Ulvsun­da. Det är ned­släckt, men i ta­ket blin­kar små, blåa lam­por.

– Det är 82 ka­me­ror som lä­ser av krop­pens rö­rel­ser, för­kla­rar Mi­cha Ve­la­sco, ska­pa­ren bakom det nya VREX­cent­ret i Brom­ma, Sve­ri­ges förs­ta i sitt slag.

Hjär­nan blir lu­rad

Jag ber Mi­cha för­kla­ra vad hajpen är, vad är skill­na­den på den här VR-upp­le­vel­sen och den man till ex­em­pel kan tes­ta hem­ma.

– Allt­så, det är ing­en idé att jag för­kla­rar hur det känns. Du får tes­ta först, sva­rar han.

Fast jag vet såklart re­dan någ­ra te­o­re­tis­ka skill­na­der. Till skill­nad från ”van­lig” VR (som står för Vir­tu­al re­a­li­ty) an­vänds här nå­got som kal­las för full bo­dy trac­king. In­ne i spe­let kan spe­la­ren se he­la sin kropp till skill­nad från många and­ra spel där man ”ba­ra” har ett be­grän­sat syn­fält. Här rör sig till ex­em­pel da­ta­spels­han­den pre­cis så som spe­la­ren rör sin hand på rik­tigt.

När spe­let sätts igång är hjär­nan to­talt lu­rad med en gång. Det är svårt att för­stå att vi be­fin­ner oss i sam­ma la­ger­lo­kal. För just nu står vi i en sorts sten­borg, där ena väg­gen har gått sön­der och vi ser ut över ett mån­land­skap.

Jag tit­tar på kol­le­gan, som är min med­spe­la­re för da­gen (att man kan va­ra fle­ra spe­la­re är yt­ter­li­ga­re en ovan­lig funk­tion). I spe­let har han på sig en sorts vit rym­drust­ning och an­sik­tet är täckt bakom en hjälm. Det ser fak­tiskt helt sjukt ut.

Ef­ter att Mi­cha Ve­la­sco tes­tat VR med full bo­dy trac­king ut­om­lands förs­ta gång­en kän­de han att han vil­le byg­ga nå­got eget i Sve­ri­ge.

– Det här är ju det mest verk­lig­hets­trog­na man kan kom­ma, så in­ne i spe­let man kan bli, sä­ger han.

Ner­ver­na sätts på prov

Va­let föll på Pripps gam­la bryg­ge­ri­er i Ulvsun­da. Där har Mi­cha, till­sam­mans med någ­ra and­ra, se­dan ti­di­ga­re ska­pat vind­tun­neln Bo­dy flight. Nu är man även på gång med en skjut­ba­na i en in­til­lig­gan­de lo­kal. Ulvsun­da är allt­så på väg att bli ett rik­tigt centrum för upp­le­vel­ser.

Till­ba­ka till upp­le­vel­sen i spe­let går vi ge­nom mör­ka tunn­lar, hop­par över tra­si­ga sten­golv och ryg­gar till­ba­ka för ett och an­nat ske­lett. En pin­ne vi har hit­tat på mar­ken (ja, bå­de på rik­tigt och i spe­let) fun­ge­rar som en fack­la. Vi har i prin­cip ba­ra fått en re­gel från Mi­cha:

– Gör ing­et i VR du in­te kan gö­ra i verk­li­ga värl­den. Försök in­te gå ge­nom väg­gar till ex­em­pel, för det kan vi­sa sig va­ra en vägg även på rik­tigt som du går rätt in i.

Det vi­sar sig att han ta­lar av egen er­fa­ren­het.

Än så länge finns ett även­tyrs­spel och ett zom­bi­e­spel att väl­ja på. Men när fler spel ut­veck­las kan nog val­möj­lig­he­ter­na bli stör­re. ”Kanske nåt li­tet mer fa­mil­je­vän­ligt?”, frå­gar den lätt­skräm­da re­por­tern.

För spe­let där man till­sam­mans ska för­sö­ka skju­ta zom­bi­es sät­ter än­då ner­ver­na på prov. Men det vi­sar kanske ock­så vem du kan li­ta på i hän­del­se av en rik­tig zom­bi­e­a­po­ka­lyps.

GRUNDARE. Mi­cha Ve­la­sco är hjär­nan bakom det nya VREX-cent­ret i Brom­ma. Han har även va­rit med och ska­pat vind­tun­neln som lig­ger i lo­ka­len mitte­mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.