MP: Fixa de ut­lo­va­de pen­del­tå­gen

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Pen­del­tågs­re­se­nä­rer­na i Jär­fäl­la och Upp­lands-Bro var lo­va­de fler pen­del­tåg. Den så kal­la­de lin­je 44 skul­le ge fler av­gång­ar i rus­nings­tra­fik. Det be­hövs. Idag är det of­ta väl­digt trångt på pen­deln i rus­nings­tra­fik och ska fler vä­ja tå­get kan re­se­nä­rer­na in­te trans­por­te­ras som sar­di­ner i en burk.

Men istäl­let för fler av­gång­ar så skjuts lin­jen nu gång på gång på fram­ti­den. Det se­nas­te vi hör­de var att den skul­le bör­ja rul­la den förs­ta april, men någ­ra tåg på lin­je 44 rul­lar fort­fa­ran­de in­te.

Det är för­se­ning på grund av för­se­ning för att an­vän­da SL språk och Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et skyl­ler det he­la på att tå­go­pe­ra­tö­ren MTR sak­nar tåg att sät­ta in. Vi me­nar att det är re­sul­ta­tet av att Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et in­te kla­rar att sty­ra och ha kon­troll över upp­hand­ling­ar­na. För hur kan ett fö­re­tag vin­na en upp­hand­ling om tåg­tra­fik när de sak­nar just tåg? Att tra­fik­för­valt­ning­en hål­ler in­ne peng­ar till MTR som en kon­se­kvens av det­ta är för­stås rim­ligt men vi an­ser att vi mås­te ha verk­ty­gen för att sä­ker­stäl­la att des­sa pro­blem in­te ens in­träf­far.

Re­sul­ta­tet är att Jär­fäl­la­bor och Upp­lands-Bro­bor in­te får den tra­fik de var ut­lo­va­de. De är in­te hel­ler hjälp­ta av att lands­ting­et hål­ler in­ne peng­ar som MTR ska ha när de in­te kla­rar av­ta­let. De be­hö­ver fler tåg.

Mil­jö­par­ti­et pri­o­ri­te­rar en fun­ge­ran­de pen­del­tåg­s­tra­fik fö­re mil­jard­sats­ning­ar på ny mo­tor­väg. Det är en själv­klar­het om vi ska mins­ka re­gi­o­nens kli­mat­på­ver­kan och nå må­let om att fler ska re­sa med kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Då kan hel­ler in­te lands­ting­et slar­va med pen­del­tåg­s­tra­fi­ken som de gör idag.

Vi krä­ver att tå­gen nu sätts in och pen­del­tågs­lin­je 44 bör­jar rul­la. Re­se­nä­rer­na och kli­ma­tet kan in­te vän­ta. To­mas Eriks­son (MP) grupple­da­re Stock­holms läns lands­ting Aman­da Palm­sti­er­na (MP) ord­fö­ran­de tek­nis­ka nämn­den Jär­fäl­la Sara Rid­derstedt (MP) grupple­da­re Upp­lands-Bro

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

RUL­LAR IN­TE.

Den nya pen­del­tågs­lin­jen, lin­je 44, har för­se­nats fle­ra gång­er om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.