Tu­ris­ta i Jär­fäl­la – ut­an att re­sa dig från sof­fan

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Born­hall

Tan­ken är att man ska gå runt i om­rå­det och upp­le­va det ge­nom ap­pen.

Se dig om­kring i Barkar­bys­ta­den, Ja­kobs­berg el­ler Gör­väln och lär dig om plat­ser­nas histo­ria – sam­ti­digt som du lig­ger hem­ma i sof­fan. Det är möj­ligt se­dan ett tag till­ba­ka tack va­re en ny app.

Se­dan ti­di­ga­re finns det ett an­tal kul­tursti­gar i Jär­fäl­la, allt­så pro­me­nad- och cy­kel­stråk som be­rät­tar om plat­ser­nas histo­ria, som fram­för allt rik­tar sig till sko­lor. Nu an­vänds ma­te­ri­a­let som grund i en kul­tur­hi­sto­risk app – en di­gi­tal va­ri­ant av kul­tursti­gar­na.

– Tan­ken är att man ska gå runt i om­rå­det och upp­le­va det ge­nom ap­pen, men det går bra att gö­ra det hem­i­från för de som in­te har möj­lig­het att ta sig runt, sä­ger Ag­ne­ta Da­ni­els­son, verk­sam­hets­le­da­re på Jär­fäl­la Kul­tur, som an­sva­rat för fram­ta­gan­det av ap­pen.

Var­je plats som finns med har till­hö­ran­de bil­der, tex­ter och en be­rät­tar­röst. För­fat­ta­ren So­fi Hjort har skri­vit ma­nus, med 11-åring­ar som mål­grupp.

– Det ska pas­sa för bå­de äld­re och yng­re. Vi hop­pas att ap­pen ska spri­da kun­skap om kom­mu­nens histo­ria, be­byg­gel­se och den konst som finns. Man får en star­ka­re kopp­ling till en plats, och en hem­käns­la på ett an­nat sätt när man vet vad som hänt där ti­di­ga­re, sä­ger Ag­ne­ta Da­ni­els­son.

Hit­tills finns det di­gi­ta­la pro­me­na­der för Barkar­bys­ta­den och cen­tra­la Ja­kobs­berg och en del av Gör­välns skulp­tur­park ska va­ra fär­dig till na­tio­nal­dags­fi­ran­det där den 6 ju­ni. Men fler plat­ser är på gång. Ap­pen finns för da­torn på www.ons­pot­sto­ry.com, och går att lad­da ner till mo­bi­len ge­nom att sms:a 71120, följ in­struk­tio­ner­na ef­ter det.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KULTURHISTORIA. Ja­kobs­berg och Barkar­bys­ta­den har en lång histo­ria in­nan de blev bo­stads­om­rå­den. Det kan du nu ut­fors­ka i en app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.