In­för max­tak för barn­grup­per

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Det be­hövs ett max­tak för barn­grup­per­nas stor­lek i Jär­fäl­las för­sko­lor. Per­so­na­len för­tjä­nar bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för att kun­na ge var­je barn en bra start i li­vet.

För­sko­lan läg­ger grunden för bar­nens fram­tid. Här in­häm­tar de kun­ska­per som ska föl­ja med he­la vägen ge­nom he­la skol­sy­ste­met och vi­da­re. En bra för­sko­la är där­för helt nöd­vän­digt för att kun­na ge al­la barn li­ka go­da för­ut­sätt­ning­ar i li­vet.

I Jär­fäl­la har vi

fan­tas­tis­ka pe­da­go­ger i vå­ra för­sko­lor; kom­pe­ten­ta för­s­kol­lä­ra­re och barnskö­ta­re som var­je dag ar­be­tar för att mö­ta bar­nen och ge stöd, sti­mu­lans och upp­märk­sam­het åt var och en. Men ty­värr vet vi att för­ut­sätt­ning­ar­na för per­so­na­len in­te all­tid är vad de bor­de va­ra. För få kol­le­gor, för många sjuk­skriv­ning­ar och för sto­ra barn­grup­per le­der till att det pe­da­go­gis­ka ar­be­tet in­te all­tid hinns med. Vi mö­ter an­ställ­da och med­lem­mar som kän­ner att de in­te räc­ker till och vi har ta­git del av be­rät­tel­ser från Jär­fäl­la un­der det för­sko­le­upp­ro­ret #pressat­lä­ge.

Det är tyd­ligt att mer be­hö­ver gö­ras för att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön i för­sko­lan och mins­ka stres­sen för barn och per­so­nal. Där­för är vi över­ens om att Jär­fäl­la bör in­fö­ra ett max­tak för hur sto­ra barn­grup­per­na får va­ra. Det lång­sik­ti­ga må­let bör va­ra att nå Skol­ver­kets rikt­lin­jer om max 15 barn per stor­barns­grupp och 12 per små­barns­grupp.

Den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da

ko­a­li­tio­nen i Jär­fäl­la har nu lagt ett upp­drag om att ta fram en färd­plan för hur barn­grup­per­na ska kun­na mins­kas. Det är bra, men en ut­red­ning räc­ker in­te. För att det ska bli skill­nad på rik­tigt mås­te po­li­ti­ken föl­ja upp färd­pla­nen lö­pan­de så att grup­per­na fak­tiskt mins­kar och att för­änd­ring­en blir be­stå­en­de.

Att in­fö­ra ett max­tak för barn­grup­per­na kom­mer att ta tid och krä­va öka­de re­sur­ser, för­bätt­rad or­ga­ni­sa­tion och go­da ar­bets­vill­kor så att kom­mu­nen kan an­stäl­la. Men det är en av de vik­ti­gas­te re­for­mer vi kan gö­ra för Jär­fäl­las barn, per­so­nal och för­äld­rar. Vi är be­red­da att ar­be­ta till­sam­mans för att det ska bli verklighet.

Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Jär­fäl­la Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­fäl­la Su­san­ne Jo­hans­son, ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal Jär­fäl­la Peter Ulan­der, fack­lig-po­li­tiskt an­sva­rig, Kom­mu­nal Jär­fäl­la

FO­TO: YLVA BERGMAN

BARN­GRUP­PER. In­för max­tak för barn­grup­per­na i för­sko­lan, skri­ver S och Kom­mu­nal i Jär­fäl­la. Bil­der är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.