Hur ska han­di­kap­pa­de ta sig till Fol­kets hus?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Någ­ra syn­punk­ter på nya Fol­kets hus i Kall­häll. Det är myc­ket bra att det lig­ger i mark­plan, och att man slip­per hiss. Det stör­re rum­met kan med en sinn­rik kon­struk­tion även om­vand­las till bi­o­graf. Top­pen­bra!

Men vad man in­te tänkt på är svå­rig­he­ter­na för han­di­kap­pad per­son att ta sig dit. Det finns ing­en han­di­kapp­plats, än i al­la fall. Färd­tjänst tor­de även de ha pro­blem.

Det gam­la Fol­kets hus ha­de ett bib­li­o­tek på bot­ten­vå­ning­en, och det fick flyt­tas till en an­nan plats. Nu lös­te det sig ef­tersom cent­rum har en hel del tom­ma lo­ka­ler. Nu­va­ran­de cent­rum sak­nar det mesta. De nya in­vå­nar­na i hög­hu­sen fö­re­drar nog ett stör­re cent­rum, och un­der­teck­na­de hop­pas på att det kan få le­va upp nu.

Astrid, Bar­bro och Ul­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.