Kvin­no­jou­ren

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fJär­fäl­la kvin­no­jour är en ide­ell för­e­ning idag har fy­ra hel­tids­an­ställ­da och 11 kvin­nor som job­bar ide­ellt. Upp­dra­get är dels att dri­va ett skyd­dat bo­en­de, dels att stöt­ta vålds­ut­sat­ta kvin­nor i Jär­fäl­la som in­te är pla­ce­ra­de i det skyd­da­de bo­en­det.

fVerk­sam­hets­stö­det från Jär­fäl­la kom­mun har le­gat på sam­ma ni­vå se­dan 2014, cir­ka 700 000 kro­nor per år. Peng­ar­na går främst till den öpp­na verk­sam­he­ten. Kvin­no­jou­ren fi­nan­sie­ras även av and­ra bi­drag, bland an­nat från So­ci­al­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.