Bib­li­o­te­kets böc­ker blir in­te fär­re

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Ka­ri Wes­se­ly, verk­sam­hets­le­da­re, Ja­kobs­bergs bib­li­o­tek

Svar till in­sän­da­ren ”Jär­fäl­la väx­er - men bib­li­o­te­ket mins­kar”, Jär­fäl­la Tid

ning 26 maj: Vi är nu näs­tan helt fär­di­ga med en om­fat­tan­de om­bygg­nad av vårt bib­li­o­tek. Det har va­rit en hel del stör­ning­ar un­der bygg­ti­den, och vi vill verk­li­gen tac­ka al­la er be­sö­ka­re för stort tå­la­mod.

Vi be­höv­de en ny hiss och vi be­höv­de byg­ga om bib­li­o­te­ket för att kun­na ska­pa tyd­li­ga­re ljud­zo­ner i lo­ka­len, det finns ett stort be­hov av så­väl helt tys­ta som mer ak­ti­va och ljud­li­ga plat­ser på bib­li­o­te­ket idag. Vi fick då även chan­sen att rus­ta upp en väl­digt ned­gång­en och sli­ten mil­jö, där dagens vi­ta väg­gar är star­ten på en ny bib­li­o­teks­mil­jö som ska få växa fram steg för steg i di­a­log med be­sö­kar­na och i sam­spel med nya be­hov och ett me­di­e­land­skap i för­änd­ring. Dess­utom fick vi möj­lig­het att nä­ra för­dubb­la an­ta­let stu­die­plat­ser, nå­got som va­rit myc­ket ef­ter­frå­gat. Fler be­hö­ver stu­de­ra för att er­öv­ra språ­ket, kom­ma in i sam­häl­let och ut­veck­las un­der ett för­än­der­ligt arbetsliv där livs­långt lä­ran­de är en grund­för­ut­sätt­ning. Någ­ra sa­ker be­hö­ver klar­gö­ras: - Den pub­li­ka bib­li­o­teksy­tan har mins­kat med 55 kvadrat­me­ter, in­te 300. Va­re sig böc­ker el­ler bok­hyl­lor har re­du­ce­rats till hälf­ten, där­e­mot står bå­de fack­böc­ker och skön­lit­te­ra­tur li­te mer sam­lat i bib­li­o­te­ket. Vi gall­rar all­tid för att ge plats åt al­la nya böc­ker som köps in. Un­der se­nas­te året har vi bå­de gall­rat och köpt in mer än ti­di­ga­re år.

- Bib­li­o­te­ket är in­te helt fär­digre­no­ve­rat. En del ut­smyck­ning är kvar, och fö­re mid­som­mar ska den nya his­sen va­ra på plats vil­ket kom­mer att ska­pa en trev­li­ga­re mil­jö vid en­trén.

Ni är många som tyckt till om de nya lo­ka­ler­na och det hop­pas vi att ni fort­sät­ter med. Tillsammans kan vi gö­ra det till en plats som pas­sar just dig.

FOTO: LOU­I­SE BORNHALL

NYTT. Bib­li­o­te­ket har öpp­nat igen ef­ter om­bygg­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.