M: He­ders­pro­ble­ma­ti­ken krä­ver en ge­men­sam in­sats

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Alex­an­dra Hed­borg Mo­de­ra­ter­na i Jär­fäl­la

Nu är den ljuv­li­gas­te års­ti­den

och kloc­kor­na ring­er ut, som­mar­lo­vet är här. För många ele­ver är det årets höjd­punkt, men för and­ra in­ne­bär det en ex­tra oro och räds­la.

När det ring­er in i höst så kom­mer vis­sa sto­lar att stå tom­ma. Var­je som­mar ris­ke­rar hund­ra­tals flic­kor och hb­tq-per­so­ner att bli bort­rö­va­de och för­da ut­om­lands för att gif­tas bort, vis­sa kom­mer ald­rig att kom­ma till­ba­ka till Sve­ri­ge igen.

Jär­fäl­la är ing­et un­dan­tag, 1 115* flic­kor och kvin­nor i ål­dern 0–24 är el­ler ris­ke­ras att ut­sät­tas för he­ders­re­la­te­rat våld.

Yt­ter­li­ga­re 1 220* poj­kar och män är själ­va ut­sat­ta an­ting­en di­rekt el­ler ge­nom att upp­fost­ras i en he­derskul­tur. För­ra året sök­te 10 kvin­nor hjälp av so­ci­al­tjäns­ten i Jär­fäl­la och 17 styc­ken ung­do­mar un­der de se­nas­te tre åren.

Siff­ror­na ta­lar sitt tyd­li­ga språk, det be­hövs fler fö­re­byg­gan­de och pro­ak­ti­va in­sat­ser. Den all­ra bäs­ta möj­lig­he­ten att fånga upp de barn och ung­do­mar som är ut­sat­ta är ge­nom sko­lan och and­ra mil­jö­er där barn vis­tas men mer än så be­hö­ver gö­ras. Kvin­no­jou­ren Sti­na vitt­nar om att kvin­nor och barn som är ut­sat­ta för bå­de he­ders­re­la­te­rat våld och våld i nä­ra re­la­tio­ner, of­tast pla­ce­ras på till­fäl­li­ga bo­en­den på grund av bo­stads­brist och får där­med in­te det pro­fes­sio­nel­la stöd som be­hövs för att kom­ma på föt­ter igen.

Det­ta be­hövs ses över och vi mås­te även öka samverkan mel­lan oli­ka ak­tö­rer in­om kom­mu­nen. För att kom­ma åt he­ders­pro­ble­ma­ti­ken krävs dock en ge­men­sam in­sats och där­för vill jag upp­ma­na al­la som ar­be­tar el­ler vis­tas bland barn att va­ra ex­tra upp­märk­sam­ma nu. Om ele­ven in­te får del­ta på sim- el­ler id­rotts­un­der­vis­ning, ver­kar all­mänt till­ba­kadra­gen, säl­lan um­gås med kom­pi­sar och har sys­kon el­ler an­nan släkt som tycks över­va­ka ele­ven så upp­ma­nar jag er att kon­tak­ta so­ci­al­tjäns­ten om­gå­en­de. Det sam­ta­let kan va­ra skill­na­den mel­lan fri­het el­ler för­tryck för när kloc­kor­na ring­er in igen ef­ter som­ma­ren så ska ing­en stol behöva stå tom.

*Siff­ror­na är räk­nat på 10 pro­cent av be­folk­ning­en i Jär­fäl­la mel­lan 0-24 år, ba­se­rat på siff­ror för he­la lan­det från re­ge­ring­ens Na­tio­nel­la sam­ord­na­re mot våld i nä­ra re­la­tio­ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

JOB­BA TILL­SAM­MANS. ”Kon­tak­ta so­ci­al­tjänst om ele­ven ex­em­pel­vis in­te del­tar i id­rott- och si­m­un­der­vis­ning”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.