Nya fes­ti­va­lens fo­kus: Kul­tur och sport

Parkour, cric­ket och dans är någ­ra av ak­ti­vi­te­ter­na det bjuds på när den nya ung­doms­fes­ti­va­len Jär­va id­rotts- och kul­tur­fes­ti­val in­tar Spånga IP.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - So­fia White so­fia.white@di­rekt­press.se

I mån­dags drog nya Jär­va id­rotts- och kul­tur­fes­ti­val i gång på Spånga IP. Fes­ti­va­len ska ak­ti­ve­ra som­mar­le­di­ga ung­do­mar, och ge dem möj­lig­het att upp­täc­ka nya spor­ter.

– Vi pro­va­de det i mind­re ska­la re­dan för­ra året. I år kom­mer det att bli myc­ket stör­re, sä­ger An­ders Pe­ters­son, pro­jekt­le­da­re som ti­di­ga­re va­rit med och star­tat 127-fes­ti­va­len sö­der om stan.

Drygt tio för­e­ning­ar kom­mer att fin­nas på plats på Spånga IP. AIK fot­boll, Akal­la run och Tens­ta bas­ket är någ­ra av för­e­ning­ar­na som ord­nar ak­ti­vi­te­ter för att vär­va nya med­lem­mar.

Bland an­nat kom­mer unga att få tes­ta på spor­ter som ul­ti­ma­te fris­bee, parkour, cric­ket, dans och bou­le.

Det ord­nas ock­så an­sikts­mål­ning och hopp­borg. Den 29 ju­ni blir det även en scen att rap­pa på.

– Vi har en lju­dan­lägg­ning igång och unga kom­mer att kun­na gå upp på sce­nen och rap­pa un­der da­gen, sä­ger An­ders Pet­ters­son.

Ar­ran­gör bakom fes­ti­va­len är Stock­holmsid­rot­ten, till­sam­mans med Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning och Stock­holms id­rotts­för­valt­ning.

… unga kom­mer att kun­na gå upp på sce­nen och rap­pa un­der da­gen.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

SOMMARLOVSKUL. Fort­satt full ak­ti­vi­tet på Spånga IP. I veckan drog en ny ung­doms­fes­ti­val igång här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.