MP: Sub­ven­tio­ne­ra fäs­ting­vac­ci­net

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Susanne Nord­ling (MP), op­po­si­tions­lands­tings­råd Stock­holms läns lands­ting Pa­tric Andersson (MP), fjär­de namn till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Jär­fäl­la

Mil­jö­par­ti­et vill öka skyd­det mot TBE, fäs­ting­bu­ren hjär­nin­flam­ma­tion. Smit­tan sprids av fäs­ting­ar och en tred­je­del av de smit­ta­de blir all­var­ligt sju­ka. Ten­den­sen är fler TBE-fall för var­je år och de se­nas­te åren har ök­ning­en va­rit allt snab­ba­re. Det är en hemsk sjuk­dom med oli­ka följd­verk­ning­ar och risk för be­stå­en­de men, för res­ten av li­vet. Ti­di­ga­re var smit­to­ris­ken fo­ku­se­rad till skär­går­den, men med kli­mat­för­änd­ring­ar­na har fäs­ting­ar med TBE-vi­rus bli­vit fler, ock­så norrut och in­åt lan­det. Idag är även Jär­fäl­la ett risk­om­rå­de.

Det finns ef­fek­ti­va vac­ci­ner som skyd­dar mot TBE. Men än­då är det många som in­te vac­ci­ne­rar sig. Det kos­tar gans­ka myc­ket att vac­ci­ne­ra en fa­milj med fle­ra barn. Möj­lig­he­ter­na till god häl­sa ska in­te hänga på vem som kan be­ta­la för sig. Det är orätt­vist om TBE drab­bar fler fat­ti­ga än ri­ka. Där­för vill Mil­jö­par­ti­et un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na att lands­ting­et och el­ler kom­mu­nen sub­ven­tio­ne­rar TBE-vac­cin. In­sat­ser för att fler ska få ett bra skydd kan gö­ras brett el­ler till grup­per, som barn och unga.

Om fler blir vac­ci­ne­ra­de och får ett grund­skydd så kan fär­re bli smit­ta­de. En sub­ven­tion av vac­cin kan va­ra en klok in­ve­ste­ring för framtiden. Fram­för allt skul­le många be­spa­ras li­dan­det. I fjol drab­ba­des re­kord­många i Stock­holms län. Det är dags att vän­da tren­den. Där­för har vi ta­git ini­ti­a­tiv för att lands­ting­et ska ut­re­da hur fler kan bli vac­ci­ne­ra­de. Vi kom­mer snart att lyf­ta frågan ock­så i Jär­fäl­la kom­mun.

FOTO: MICHAEL FOLMER, MOSTPHOTOS

ÖKAT SKYDD. Fler mås­te få en chans att vac­ci­ne­ra sig mot TBE, skri­ver Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.