Bro­vak­ta­rens stu­ga är full av histo­ria

Det finns in­te en en­da rak vin­kel i den gam­la bro­vak­tar­stu­gan vid Stä­ket­bron. Men mas­sor av lo­kal histo­ria, än­da från 1600-ta­let. Nå­got fa­mil­jen Sun­de­lin, som bott här i snart 10 år, tyc­ker är bland det bäs­ta med hu­set.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Text: Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou | Fo­to: Mi­kael Andersson

KOLL PÅ FARLEDEN

Ne­dan­för den lum­mi­ga träd­går­den som om­ges av gärds­gård, har fa­mil­jen en li­ten badoch båt­bryg­ga. Den lig­ger ett sten­kast ifrån bron som går över Al­ma­re­stä­ket, till Upp­lands-Bro. De förs­ta in­vå­nar­na i Stä­kets­borg var just fär­je- och bro­ar­ren­da­to­rer och här låg ti­di­ga­re en brostu­ga.

Den be­fint­li­ga bron ska nu ri­vas och er­sät­tas med en ny, vil­ket ock­så in­ne­bär att fa­mil­jen Sun­de­lin kom­mer att få En­kö­pings­vä­gen bakom träd­går­den i stäl­let för fram­för fas­tig­he­ten.

– Vi har tan­kar på att sät­ta igång fle­ra pro­jekt, men vän­tar li­te för att se hur det blir med den nya bron och vägen. Men blir det bra så kan jag se oss bo här res­ten av li­vet, sä­ger An­na Sun­de­lin.

VAR­KEN KNÄPP EL­LER KNAK

Det mesta i hu­set är som sagt li­te snett och vint. Var­dags­rum­met tror fa­mil­jen kan ha an­vänts som sov­sal en gång i ti­den, ef­tersom det var väl­digt ovan­ligt att byg­ga så sto­ra rum på 1600- och 1700-ta­let. Här slut­tar in­ner­tak och bjäl­kar or­dent­ligt.

– Förr i värl­den gick järn­vä­gen här ut­an­för, med tunga tåg, så hu­set har satt sig re­jält. Så pass att det är helt tyst. Det var­ken knäp­per el­ler kna­kar, det lå­ter in­te alls, sä­ger Ulf Sun­de­lin.

EN MÅNGSIDIG GAMLING

När fa­mil­jen Sun­de­lin le­ta­de hus för tio år se­dan, och Ulf såg att Stä­kets­borg, den gam­la bro­vaktar­bo­sta­den in­till En­kö­pings­vä­gen i Stä­ket var till sa­lu, kän­des det rätt med en gång. Se­dan dess har han och hans fru An­na bott här med si­na barn No­ra, 12 och Hu­go, snart 11.

En­ligt Jär­fäl­la kom­muns be­byg­gel­se­in­ven­te­ring från i fjol är det Stä­ket­fläc­kens älds­ta be­va­ra­de be­byg­gel­se, och histo­ri­ens ving­slag känns re­dan när man rul­lar in på gårds­pla­nen. Väl in­ne i hu­set är det lågt i tak och med kraf­ti­ga bjäl­kar som bu­rit hu­set i över 300 år.

– Att kän­na till hu­sets histo­ria be­ty­der myc­ket! Vi vill be­va­ra det och har inga pla­ner på att mo­der­ni­se­ra, sä­ger Ulf Sun­de­lin.

Han vi­sar ori­gi­nal­dör­rar, pe­kar ut de bre­da plan­kor­na i var­dags­rum­mets trä­golv och vi­sar de­tal­jer som kom­mit till un­der årens lopp.

Det på­går en dis­kus­sion med Jär­fäl­la kom­mun om att Q-mär­ka hu­set, vil­ket Ulf och An­na tyc­ker skul­le va­ra bra för att det in­te ska för­stö­ras i fram­ti­den. Sam­ti­digt som de är gla­da att det in­te gjor­des för län­ge­sen.

– Då ha­de man in­te kun­nat öpp­na upp mel­lan kök och mat­rum, el­ler in­re­da vin­den, som nå­gon ti­di­ga­re äga­re gjor­de. Så­dant som gör att det här gam­la hu­set fun­kar bra för en mo­dern fa­milj, sä­ger Ulf Sun­de­lin.

SPÅR AV HISTO­RI­EN

Stä­kets­borg har haft fle­ra funk­tio­ner ge­nom årens lopp. För­u­tom att va­ra bo­stad har här le­gat ett post­kon­tor i fly­gel­bygg­na­den, dri­vits han­dels­bod och un­der en pe­ri­od un­der bör­jan av 1800-ta­let, även en krog.

– De här flas­kor­na hit­ta­de vi när vi flyt­ta­de in. De är för ”nya” för att kun­na va­ra från krog­ti­den dock. Men det är kul att hit­ta så­da­na här spår, sä­ger Ulf Sun­de­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.