Al­li­an­sens ut­red­ning av en pen­del­båt ver­kar ha fru­sit fast

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - To­mas Eriks­son (MP), grupple­da­re i Stock­holms läns lands­ting

För­ra vec­kan (Jär­fäl­la Tid­ning, 30 ju­ni) kun­de vi lä­sa att ing­en pen­del­båt från Jär­fäl­la till ci­ty är i sik­te. Al­li­an­sen i lands­ting­et skju­ter än­nu en gång på be­slu­tet kring en fö­re­sla­gen pen­del­båts­lös­ning ge­nom att hän­vi­sa till en ut­red­ning som ing­en har sett rö­ken av. Fak­tum är att i över 1,5 år har Mil­jö­par­ti­ets och re­se­nä­rer­nas för­slag för sjö­tra­fi­ken be­mötts av hän­vis­ning­en att vi ska vän­ta på sag­da ut­red­ning. Ett ex­em­pel är Mil­jö­par­ti­ets för­slag från 2016 om en pen­del­båts­lin­je från Ekerö till Al­vik.

En ut­red­ning om pen­del­bå­tar på­bör­ja­des ifjol och skul­le, en­ligt ti­di­ga­re be­sked, ha va­rit klar i bör­jan av det­ta år. När det in­te sked­de var be­ske­det att den kom­mer in­nan som­ma­ren. Nu me­nar skär­gårds­lands­tings­rå­det att för­hopp­ning­en är att ut­red­ning­en ska va­ra klar ef­ter va­let i sep­tem­ber.

Fak­tum är att vi från Mil­jö­par­ti­et miss­tän­ker att det­ta ba­ra är en po­li­tisk un­dan­ma­nö­ver från al­li­an­sens si­da och att ef­ter va­let kom­mer det kom­ma ett be­sked om att det in­te blir nå­gon lin­je el­ler pen­del­båts­ut­red­ning. Om al­li­an­sen me­nar all­var bor­de lands­tings­po­li­ti­ker­na åt­minsto­ne ha fått en upp­da­te­ring om hur ut­red­ning­en går.

Att åter­upp­rät­ta vat­ten­vä­gar­na i Stockholm är ett sätt att med små in­sat­ser bi­dra till nya tvär­för­bin­del­ser och ut­ö­kad ka­pa­ci­tet i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Nya lin­jer be­hövs så väl på Mä­la­ren och Salt­sjön som i Skär­går­den så att bå­de skär­gårds­tra­fi­ken och båt­pend­ling­en in­om Stock­holms­re­gi­o­nen ökar. Ge­nom att ut­re­da hur det verk­li­ga pend­lings­be­ho­vet ser ut kan pen­del­bå­tar kom­ma att ut­veck­las på ett nytt, re­sur­sef­fek­tivt och at­trak­tivt sätt. Där­för är en pen­del­båts­ut­red­ning väl­kom­men.

Men istäl­let för att in­ne­bä­ra fle­ra nya pen­del­bå­tar i Stockholm så ver­kar nu bå­de ut­red­ning­en och fler bå­tar för­svin­na bort­om ho­ri­son­ten. Al­li­an­sens löf­ten till re­se­nä­rer­na om fler bå­tar sjun­ker där­med även till bot­ten som en sten.

FO­TO: YLVA BERGMAN

GÅR TRÖGT. MP i lands­ting­et kri­ti­se­rar al­li­an­sens pen­del­båts­po­li­tik. På bild en båt som går mel­lan Ekens­berg i söd­ra Stockholm och Kla­ra Mä­lar­strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.