Ny skejtramp kan bli av ef­ter för­slag från Jär­fäl­la­bo

I vå­ras fick kom­mu­nen ett med­bor­gar­för­slag om en ny skejtramp i Vik­sjö. Nu ger po­li­ti­ker­na tum­men upp till för­sla­get – men det är in­te klart att den kom­mer att byg­gas.

Järfälla Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Bornhall lou­i­[email protected]­rekt­press.se

Sportan­lägg­ning­ar för ung­do­mar be­hövs verk­li­gen.

I dag finns en li­ten skejt­park i Grod­par­ken i Vik­sjö, och en ung­dom från om­rå­det som skej­tar där vill att par­ken ska ut­ö­kas. När­ma­re be­stämt är det en half­pi­pe, allt­så en u-for­mad ramp, som ef­ter­frå­gas av skej­ta­ren i med­bor­gar­för­sla­get.

För­ra vec­kan tog po­li­ti­ker­na i tek­nis­ka nämn­den upp för­sla­get, och de var al­la po­si­ti­va till skejtram­pen.

– Vi vill gär­na ge­nom­fö­ra det här. Sportan­lägg­ning­ar för ung­do­mar be­hövs verk­li­gen, vi har brist på ak­ti­vi­tets­plat­ser för ung­do­mar. Det vo­re ett bra kom­ple­ment i om­rå­det, sä­ger Aman­da Palm­sti­er­na (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

Men om det finns peng­ar till att byg­ga ram­pen, vil­ket skul­le kos­ta runt 500 000 kro­nor, åter­står att se.

– Vi går in i en bud­get­pro­cess nu, och det är i bud­ge­ten för 2019 som vi ser om det finns peng­ar för det här. Det är upp till nya sty­ret helt en­kelt, sä­ger Aman­da Palm­sti­er­na.

SKEJTRAMP. En ung skej­ta­re i Vik­sjö har läm­nat in ett med­bor­gar­för­slag om att byg­ga en half­pi­pe, allt­så en u-for­mad skejtramp, i Grod­par­ken. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.