VIL­KA ÄR EGENT­LI­GEN BE­TONG­LAM­MEN?

Vi re­der ut histo­ri­en bakom någ­ra av Järfälla cent­rums verk­li­ga kän­di­sar – får­skulp­tu­rer­na.

Järfälla Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Bornhall 073-600 69 29 lou­i­[email protected]­rekt­press.se

Var­för be­står Järfällas kom­mun­va­pen av ett får? Och hur kom­mer det sig att ett gäng be­tong­lamm häng­er på ga­tor och torg? Vi gick till bot­ten med det he­la.

Den dy­ker upp li­te här och var, kom­mun­log­gan med det där lam­met. Och du har an­tag­li­gen lagt mär­ke till dem på stan, el­ler så är de en så gi­ven del av stads­bil­den att de smäl­ter sam­man med pap­pers­kor­gar och lykt­stol­par. Be­tong­lam­men, allt­så.

Över 500 år gam­malt

Järfällas kom­mun­va­pen fö­re­stäl­ler ett så kal­lat Guds lamm med ett är­ke­bis­kops­kors, som här­stam­mar från 1500-ta­let. Järfälla har an­vänt lam­met som kom­mun­va­pen se­dan 1955, och 1977 re­gi­stre­ra­des det som va­ru­mär­ke – ut­se­en­det får allt­så in­te gö­ras om. Från re­li­gi­on till va­ru­mär­ke allt­så, det hin­ner hän­da gre­jer på någ­ra hund­ra år. Gott så. Men be­tong­lam­men som häng­er på oli­ka håll i kom­mu­nen då? De knappt 40 lam­men flyt­ta­de in på Järfällas ga­tor och torg 2014 – men vägen dit var lång.

Le­jon och lamm

Re­dan 1998 kläck­tes idén om att skaf­fa tra­fik­hin­der i form av be­tong­lamm i Järfälla. Någ­ra kom­mu­nan­ställ­da hör­de av sig till skulp­tö­ren An­ders År­felt, som bland an­nat gjort be­tong­le­jo­nen in­ne på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm.

När vi på tid­ning­en ring­er upp är in­te An­ders År­felt pigg på att pra­ta – men så fort han hör vad det rör sig om är det and­ra bul­lar. – Jaså, få­ren i Järfälla! – De skic­ka­de en bild på kom­mun­vap­net och jag tag­ga­de till di­rekt, va, det såg så jäv­la kul ut! Jag gjor­de en mo­dell av ett får som de blev väl­digt för­tjus­ta i, be­rät­tar han.

Men se­dan skul­le det vi­sa sig att det in­te fanns peng­ar för att kö­pa in få­ren.

Lång­dra­get jobb

Så få­ren la­des på is, och fick in­te kom­ma in i vär­men för­rän 2014. Då var det Ag­ne­ta Karls­son, som satt i kom­mun­full­mäk­ti­ge för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas räk­ning, som skrev en mo­tion med för­sla­get att skaf­fa be­tong­lamm som tra­fik­hin­der. Den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten gav grönt ljus, och An­ders År­felt fick ett nytt sam­tal.

– Det var nog det värs­ta, så lång tid har det ald­rig dröjt med nå­got an­nat jobb! Men det var ro­ligt att gö­ra få­ren i Järfälla. Jag tyc­ker att de blev väl­digt bra, sä­ger han.

Ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Ag­ne­ta Karls­son blev ock­så nöjd.

– Man har valt att in­te ba­ra an­vän­da dem som tra­fi­kav­skil­ja­re, ut­an ock­så som ut­smyck­ning. Det är jät­te­ro­ligt tyc­ker jag, man kan se barn klätt­ra på dem och and­ra sit­ta och vi­la på dem. De har fått en multi­funk­tion, sä­ger hon.

I Ja­kobs­bergs cent­rum står lam­men och so­lar. Vad Jär­fäl­la­bor­na själ­va tyc­ker om dem som re­pre­sen­tant för kom­mu­nen? Se ne­dan!

De skic­ka­de en bild på kom­mun­vap­net och jag tag­ga­de till di­rekt, va, det såg så jäv­la kul ut!

TOMA ACAR TÄN­KER ATT FÅ­REN RE­PRE­SEN­TE­RAR NA­TU­REN I JÄRFÄLLA.

SO­LIGT. Sol­lä­ge för lam­men ut­an­för Rid­dar­par­ken i Ja­kobs­berg.

SKULPTUR. Tan­ken med be­tong­lam­men var från bör­jan att ut­gö­ra ett tra­fik­hin­der, men nu har de ock­så pla­ce­rats ut som konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.