Thun­blad (S) av­går och läm­nar po­li­ti­ken

Järfälla Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Bornhall lou­i­[email protected]­rekt­press.se

Claes Thun­blad slu­tar som kom­mu­nal­råd och grupple­da­re för S i Järfälla vid års­skif­tet.

Claes Thun­blad, grupple­da­re för S i Järfälla har va­rit kom­mu­nal­råd i sex år och var kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i fy­ra år. Nu med­de­lar han på sin Fa­ce­book­si­da att han av­går som Sgrupple­da­re i kom­mun­full­mäk­ti­ge och kom­mu­nal­råd vid års­skif­tet.

– För mig hand­lar po­li­tik om att ge­nom­fö­ra sa­ker, nå­got jag är stolt över att ha gjort de se­nas­te fy­ra åren. Nu är det ett nytt lä­ge med ett nytt sty­re, och då mås­te man stäl­la sig frå­gan: är det här vad jag vill gö­ra? Det pas­sar in­te mig i min po­li­tis­ka roll, går det in­te att ge­nom­fö­ra vår po­li­tik vill jag gö­ra nå­got an­nat, sä­ger Claes Thun­blad till Järfälla Tid­ning.

– Att sit­ta i en op­po­si­tion krä­ver ett helt an­nat en­ga­ge­mang för att på­ver­ka en ut­veck­ling man in­te har di­rekt styr­ning över. Nu när vi in­te styr tror jag att det är vik­tigt för mig att läm­na över till and­ra kraf­ter i par­ti­et.

Vad som hän­der ef­ter års­skif­tet är in­te klart, men Claes Thun­blad är nöjd med sitt be­slut:

– Jag läm­nar po­li­ti­ken och det känns otro­ligt bra. Jag har in­te va­rit en pri­vat­per­son de se­nas­te åren, ut­an va­rit kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de även när jag hand­lar mjölk, vil­ket gjort att det tar två tim­mar istäl­let för tio mi­nu­ter. Så kanske blir jag li­te mer pri­vat­per­son nu.

Val­be­red­ning­en för S i Järfälla har nu på­bör­jat en pro­cess för att väl­ja en ny grupple­da­re och ett till kom­mu­nal­råd ut­ö­ver Eva Ull­berg, då S har två kom­mu­nal­råd i kom­mu­nen.

LÄM­NAR. Claes Thun­blad (S) av­går med­de­la­de han i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.