Fullspäc­kat sche­ma på ny­öpp­na­de kul­tur­hu­set

Nu har Jär­fäl­las nya kul­tur­hus sla­git upp por­tar­na för be­sö­ka­re på Sö­der­höj­den. Dan­ce­hall och mu­sik­pro­duk­tion är någ­ra av gre­jer­na som stått på sche­mat förs­ta öpp­nings­vec­kan. FULL RULLE I HUSET PÅ HÖJDEN UN­DER LOVET

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall

– Och så sträc­ker vi upp ar­mar­na i luf­ten, som att vi ska ta tag i en gren som häng­er ovan­för!

I dans­sa­len längst in i Huset på Höjden, hål­ler Ja­de Doc­ke­ry en dan­ce­hall­kurs för barn. De snap­par fort upp dans­ste­gen och här­mar Ja­de som står längst fram vid spe­gel­väg­gen – även om ett par del­ta­ga­re är mer in­tres­se­ra­de av att gå ner i split än att hänga med i ko­re­o­gra­fin.

Dans och mu­sik

Ja­de Doc­ke­ry ska hål­la fle­ra dan­ce­hall­kur­ser här un­der hös­ten för barn och unga i oli­ka åld­rar.

– Dan­ce­hall är en unik dans­stil med skön ka­rak­tär, al­la steg har en bak­grund och man får lä­ra sig myc­ket om Ja­mai­ca som dan­sen och mu­siksti­len kom­mer ifrån, be­rät­tar hon.

I ett an­nat av al­la rum i huset pum­par det mu­sik ur en stu­dio, där ett gäng kil­lar lär sig grun­der­na i att pro­du­ce­ra mu­sik på en da­tor.

– De lär sig hur pro­gram­met fun­kar, men jag för­sö­ker ock­så få dem att tän­ka kre­a­tivt och vi­sa att det finns en fram­tid i mu­si­ken. Och vi­sa att det hand­lar om att sam­ar­be­ta, sä­ger Iram Al-Ojai­li, mu­sik­stu­di­o­an­sva­rig i huset.

Han är på plats två da­gar i vec­kan året ut, och pla­nen är att dra dit sto­ra mu­sik­pro­du­cen­ter som får be­rät­ta om hur de gjort kar­riär.

– Det be­hö­ver in­te vara så svårt som man tän­ker sig, myc­ket hand­lar om vil­ja. Jag tror en sån här plats be­hövs här på Sö­der­höj­den. Det finns myc­ket man kan gö­ra istäl­let för att dra runt ute, sä­ger Iram.

I den av­långa bygg­na­den finns dans­sal, mu­sik- och film­stu­di­or, mö­tes­rum, vad som ska bli ett gal­le­ri och en mi­ni­bi­o­graf. Allt är in­te klart än, och tan­ken är att kän­na in vad som ef­ter­frå­gas fram­ö­ver. Fle­ra oli­ka för­e­ning­ar ska hy­ra in sig i lo­ka­ler­na, och för­hopp­ning­en är att fler och fler ska hit­ta dit med ti­den.

Te­ma­kväl­lar

Ute i en­trén lig­ger kafé­et Ry­a­ti, där Lucho Vil­la­lo­bos sla­git sig ner vid ett bord. Han är en av tre som dri­ver kafé­et, som ock­så är en verk­sam­het som sys­sel­sät­ter per­so­ner som av oli­ka skäl står långt från ar­bets­mark­na­den.

– Kul­tur är ett bra sätt att sti­mu­le­ra sig, så vi tän­ker att vi kan skri­va ma­nus ihop och kanske sät­ta upp en pjäs med de som job­bar hos oss, sä­ger han.

Det finns ock­så pla­ner på att ar­ran­ge­ra te­ma­kväl­lar i kafé­et.

– Det finns många som är kul­tur­in­tres­se­ra­de här i om­rå­det, och det är väl­digt mång­kul­tu­rellt. Vi tän­ker oss kul­tur­kväl­lar med till ex­em­pel er­i­tre­anskt te­ma i mat, dans och an­nat.

Lucho Vil­la­lo­bos är själv upp­växt på Sö­der­höj­den och bör­ja­de sko­lan i de lo­ka­ler där Huset på höjden lig­ger i dag, året ef­ter att han kom till Sve­ri­ge från Chi­le.

– Jag lär­de mig svens­ka pre­cis här i slu­tet av 70-ta­let! Och nu är jag till­ba­ka, sä­ger han och skrat­tar.

STEG. Se­na Kit­se­lis, 7, till väns­ter, häng­er med i dan­ce­hall­ko­re­o­gra­fin.

DAN­CE­HALL. Ja­de Doc­ke­ry hål­ler i dansk­kur­ser för barn och ung­do­mar i huset un­der hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.