Flask­hals i Barkar­by ska byg­gas bort med ron­dell

Om du fast­nat i tra­fi­ken runt han­dels­plat­sen i Barkar­by är du in­te en­sam. Nu är den förs­ta av fle­ra pla­ne­ra­de ron­del­ler på gång för att mins­ka kö­er­na.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall

I de­cem­ber rap­por­te­ra­de Stock­hol­mDi­rekt/Järfälla Tid­ning om de pla­ner som då fanns på att un­der­lät­ta tra­fik­si­tu­a­tio­nen i han­dels­om­rå­det i Barkar­by.

Bland an­nat hand­la­de det om att byg­ga mind­re ron­del­ler längs Her­resta­vä­gen, och att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för de som går och cyklar.

Just nu på­går ar­be­tet med den förs­ta nya ron­del­len, i kors­ning­en Her­resta­vä­gen/ Kalv­s­hälla­vä­gen. Den ska vara klar 21 no­vem­ber la­gom till att jul­han­deln drar igång.

– Vi byg­ger bort en av flask­hal­sar­na, det är en bör­jan på att få en myc­ket bätt­re tra­fik­si­tu­a­tion, sä­ger Hans Ene­li­us, chef för park och ga­ta i Järfälla kom­mun, och fort­sät­ter:

– Det är den förs­ta av fle­ra nya cir­ku­la­tions­plat­ser som ska byg­gas när­mas­te åren, och vi tror att det här är den som ger störst ef­fekt. Det är många som blir stå­en­de där och bloc­ke­rar varand­ra. Pla­nen är allt­så att byg­ga fler ron­del­ler längs Her­resta­vä­gen, lik­som en ny gångoch cy­kel­ba­na.

Men det drö­jer åt­minsto­ne till näs­ta år – det är bud­ge­ten som ska rös­tas ige­nom i kom­mun­full­mäk­ti­ge i de­cem­ber som av­gör om det kom­mer fin­nas peng­ar till att ge­nom­fö­ra tra­fik­för­änd­ring­ar­na el­ler in­te.

– Den gång­ba­na som finns i dag fun­ge­rar in­te helt bra, vi vill att det ska bli bätt­re fram­kom­lig­het även för de som in­te är bil­bur­na, av­slu­tar Hans Ene­li­us.

FLASK­HALS. En ny ron­dell är på gång vid Her­resta­vä­gen/Kalv­s­hälla­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.