Så många har hit­tat om­bord själv­kö­ran­de bus­sar­na

För­ra tors­da­gen bör­ja­de de fö­rar­lö­sa mi­ni­bus­sar­na i Barkar­bys­ta­den gå som en del av SL-tra­fi­ken. Men nå­gon rus­ning till bus­sar­na var det in­te tal om.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

Det känns som en la­gom has­tig­het i ett bo­stads­om­rå­de.

Kloc­kan när­mar sig åt­ta när vi tän­ker ta oss en tur i morgon­tra­fi­ken för­ra fre­da­gen. Det är fullt av folk på Sto­ra Tor­gets buss­håll­plats i Barkar­bys­ta­den, som ska åka mot Barkar­by och Sol­len­tu­na.

Men på and­ra si­dan tor­get står en en­sam, själv­kö­ran­de buss och vän­tar, ut­an en en­da pas­sa­ge­ra­re i sik­te.

Buss­vär­den Pal Singh be­rät­tar att han ba­ra haft en re­se­när un­der mor­go­nen, från halv sju till åt­ta. Men kväl­len in­nan var det li­te fler.

– Det var en grupp tu­ris­ter från Frank­ri­ke här och åk­te med, sä­ger han.

– Folk tyc­ker det är spän­nan­de, det är nå­got nytt. Spe­ci­ellt barn som har åkt tyc­ker att det är kul.

Det var un­der för­ra tors­da­gen som lin­je 549 bör­ja­de tra­fi­ke­ra Barkar­bys­ta­den som en del av van­li­ga SL-tra­fi­ken. Lin­jen be­står av fy­ra håll­plat­ser och tra­fi­ke­ras av el­driv­na, fö­rar­lö­sa mi­ni­bus­sar med plats för 12 pas­sa­ge­ra­re. De ska gå var fem­ton­de mi­nut un­der mor­gon och kväll på var­da­gar och un­der dag­tid på lör­da­gar.

Topp­fart på 15 km/h

Pal Sing­hs roll som bussvärd är att blip­pa re­se­nä­rer­nas bil­jet­ter och att kö­ra bus­sen ma­nu­ellt ifall någ­ra hin­der upp­står. Den rul­lar som snab­bast 15 kilo­me­ter i tim­men.

– På kväl­len när det är en del tra­fik kan det bli li­te stör­ning­ar, och om nå­gon bil har par­ke­rat mitt i ga­tan får jag kö­ra runt den ma­nu­ellt, sä­ger Pal Singh.

Un­der vår färd stan­nar bus­sen till vid ett par till­fäl­len. Först re­a­ge­rar den på att nå­gon går nä­ra, och där­ef­ter på vad den upp­fat­tar som ett hin­der i mar­ken.

”Be­hag­lig tur”

Vid en håll­plats kli­ver två pas­sa­ge­ra­re om­bord – men det vi­sar sig vara an­ställ­da från Tra­fik­för­valt­ning­en som är på stu­die­be­sök.

– Jag visste in­te rik­tigt vad jag skul­le för­vän­ta mig, vi har åkt en lik­nan­de buss i Ams­ter­dam men då gick den i en egen ba­na, så det här är li­te an­norlun­da, sä­ger Os­kar Berg­ström.

Kol­le­gan An­ni­ka Hjorth kal­lar tu­ren be­hag­lig.

– Det känns som en la­gom has­tig­het i ett bo­stads­om­rå­de där det finns barn och folk går ute med hun­dar, sä­ger hon.

När re­san när­mar sig sitt slut på Sto­ra Tor­get står en bil par­ke­rad på håll­plat­sen, där bus­sen är pro­gram­me­rad att stan­na.

– Nu får jag stan­na bus­sen och kö­ra om bi­len ma­nu­ellt, sä­ger Pal Singh.

Om de – näs­tan – fö­rar­lö­sa bus­sar­na kom­mer att loc­ka fler re­se­nä­rer un­der morg­nar­na fram­ö­ver åter­står att se. Än så länge ver­kar de vara gans­ka pas­sa­ge­rar­lö­sa.

No­bi­na, som kör bus­sar­na, häl­sar att de haft runt 200 pas­sa­ge­ra­re dag­li­gen se­dan star­ten för­ra tors­da­gen. De fles­ta har åkt un­der ef­ter­mid­dags­tid.

FOTO: LOUISE BORNHALL

PAR­KE­RAD. Mi­ni­bus­sen in­vän­tar pas­sa­ge­ra­re på änd­håll­plat­sen Barkar­by han­dels­plats öst­ra, men ing­en dy­ker upp.

BUSSVÄRD. Pal Singh finns om­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.