SOHA KÄMPAR FÖR ATT UNGA SKA VARA TRYGGA

16-åri­ga Soha Os­mans nya pro­jekt lå­ter unga ta mer plats i trygg­hets­de­bat­ten.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

Jag har ing­en tillit till vux­na läng­re, det pra­tas myc­ket om oli­ka idéer men sen hän­der ing­et.

Vad är egent­li­gen trygg­het? Det är en frå­ga som 16-åri­ga Soha Os­man från Barkar­by har fun­de­rat myc­ket på ge­nom åren.

– Trygg­het är att kän­na sig fri, att kun­na gö­ra det som al­la and­ra gör. Att min ål­der el­ler hur jag ser ut in­te be­grän­sar mig, att få re­spekt från män­ni­skor. Och att kun­na för­vän­ta mig hjälp från and­ra om det hän­der nå­got. Det finns för li­te ci­vil­ku­rage i dag, sä­ger hon.

Väx­an­de obe­hag

I takt med att va­let när­ma­de sig upp­lev­de Soha Os­man ett väx­an­de obe­hag när na­zis­ter bör­ja­de mar­sche­ra run­tom i lan­det.

– Jag kän­ner mig in­te trygg när jag går på stan, folk som ser ut som jag är ha­ta­de av na­zis­ter­na. Jag vet att jag är en mål­tav­la, sä­ger hon.

Det fanns en pe­ri­od när Soha Os­man var trött. Trött på att dis­ku­te­ra med ra­sis­ter, trött på att folk in­te lyss­na­de, trött på att hon in­te kän­de sig trygg i sko­lan.

Men ef­ter upp­munt­ran­de ord från sto­re­bror­san drog hon för någ­ra må­na­der se­dan igång pro­jek­tet Ung och Trygg.

– Syf­tet är att unga ska få en platt­form att ut­tryc­ka hur de kän­ner kring trygg­het, en plats där man lyss­nar på dem. Fo­kus är att gö­ra nå­got av folks idéer, in­te ba­ra som en en­gångs­grej. Det är av en ung­dom för ung­do­mar, be­rät­tar Soha Os­man.

An­ord­nar works­hops

Ef­ter års­skif­tet ska hon ha works­hops på fem oli­ka fri­tids­går­dar i bland an­nat Järfälla, och pra­ta med ung­do­mar om oli­ka sätt att öka den upp­lev­da trygg­he­ten.

– Jag har ing­en tillit till vux­na läng­re, det pra­tas myc­ket om oli­ka idéer men sen hän­der ing­et. Po­li­ti­ker vän­der sig till po­li­sen när det gäl­ler trygg­het, in­te till oss unga. Men trygg­het hand­lar in­te ba­ra om po­li­ser. Jag hop­pas att det här kan på­ver­ka po­li­ti­ker­na, sä­ger hon.

Hon vill ock­så upp­ly­sa and­ra ung­do­mar om vil­ka skyl­di­goch rät­tig­he­ter man har, och pra­ta om ci­vil­ku­rage. Nå­got hon själv lä­ser på om för att lä­ra sig mer.

Choc­ke­ran­de hän­del­se

I ni­an var Soha på skol­re­sa i Po­len och skul­le be­sö­ka Auschwitz. Väl fram­me skrek folk skälls­ord om mus­li­mer ef­ter hen­ne på ga­tan. Nå­got hon va­rit med om även i Sve­ri­ge.

– Auschwitz är en plats där man ska min­nas vad ra­sis­men kan gö­ra. Men när jag var där var det en man som skrek åt mig att ta av min slö­ja, be­rät­tar hon.

– Ing­en har sagt till mig vad jag kan gö­ra om jag ut­sätts för så­na sa­ker. Där­för vill jag kun­na gui­da and­ra unga som ut­sätts.

Hän­del­ser­na kom som en chock, och väl till­ba­ka hem­ma blev hon oro­lig för att nå­got skul­le hän­da. Sam­ti­digt me­nar Soha att det är er­fa­ren­he­ter hon de­lar med många i sin när­het.

– Än­da sen jag var li­ten har min mam­ma sagt till mig att jag kom­mer att få käm­pa mer. För att jag är svart, mus­limsk kvin­na med slö­ja. Att folk kanske in­te kom­mer vil­ja an­stäl­la mig på grund av hur jag ser ut, sä­ger Soha Os­man.

När Soha sö­ker jobb tve­kar hon på om hon ska ha med en bild i sitt cv, nå­got som är var­dag för många av hen­nes kom­pi­sar.

– Vi mås­te an­pas­sa oss i allt, till ex­em­pel vara ex­tra trev­lig om man går in i en bu­tik för att in­te bli mind­re bra be­mött. Man tän­ker in­te ens på det läng­re, det är ba­ra så det är.

Vad är din driv­kraft?

– Med­käns­la, för and­ras sä­ker­het är min sä­ker­het. Jag har en skyl­dig­het att ta ställ­ning, och in­te vän­ta på att and­ra ska gö­ra nå­got.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

OTRYGGT. ”Jag pra­tar myc­ket med mi­na kom­pi­sar om trygg­het, och det är of­ta sam­ma sa­ker som kom­mer upp. Vi de­lar sam­ma er­fa­ren­he­ter”, sä­ger Soha Os­man.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

KÄM­PA. ”Än­da sen jag var li­ten har min mam­ma sagt till mig att jag kom­mer att få käm­pa mer. För att jag är svart, mus­limsk kvin­na med slö­ja”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.