Här äger tje­jer­na rin­ken

Häs­sel­by Käl­vesta Hoc­key Club har i år för förs­ta gång­en en hoc­key­sko­la ba­ra för tje­jer. Och in­tres­set är stort – re­dan nu sam­las ett 30-tal var­je sön­dag för att trä­na ihop.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz eve­li­[email protected]­rekt­press.se

Luf­ten är kall in­ne i ishal­len på Grims­ta IP men på isen är det ing­en som fry­ser. Puc­kar skjuts in i sar­gen, det trä­nas sväng­ar och när trä­na­rens vis­sel­pi­pa lju­der ge­nom luf­ten sam­las al­la längs med ena kan­ten.

– Det gäl­ler att vå­ga gå på och in­te vara för­sik­tig. Hoc­key är en tuff sport! Det ro­li­gas­te är att spe­la match och gö­ra många mål, sä­ger Zoe Näslund, nio år, som spe­lat hoc­key i fem år.

I år har klub­ben för förs­ta gång­en en hoc­key­sko­la ba­ra för tje­jer. På sön­da­gar sam­las ett 30-tal tje­jer föd­da 2013 och upp­åt och trä­nar till­sam­mans. Det är näs­tan li­ka många som på kill­si­dan där 35 styc­ken är med på hoc­key­sko­lan.

– Det känns bra att vi får spe­la ba­ra med tje­jer ut­an mas­sa kil­lar som man kan kroc­ka med, sä­ger Ni­co­le, 7 år.

Ma­ja Bei­te är sty­rel­se­med­lem och en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till hoc­key­sko­lan för tje­jer. Hen­nes barn Vi­be, 6, och Tage, 8, spe­lar bå­da i klub­ben.

– För­ra året var jag ”ba­ra” för­äl­der och jag såg tyd­ligt att tje­jer­na in­te tog sam­ma plats som kil­lar­na på hoc­key­sko­lan. De stod of­ta­re vid si­dan och tit­ta­de på, sä­ger hon.

Ska få fler tje­jer att stan­na

Hon be­rät­tar att sty­rel­sen i år har ett ut­ta­lat fo­kus på just tje­jer­na. Hoc­key­sko­lan är ett förs­ta steg för att få fler tje­jer att stan­na kvar i klub­ben.

– För­ut har många tje­jer bör­jat på hoc­key­sko­lan men sen är det många som slu­tar. Dröm­men är ju att star­ta eg­na lag för al­la jämn­å­ri­ga tje­jer, sä­ger Ma­ja Bei­te.

Ef­ter jul star­tar de ett ål­ders­blan­dat lag ba­ra för tje­jer, det förs­ta la­get ba­ra för tje­jer i klub­ben. Al­la som vill är väl­kom­na, oav­sett hur myc­ket man har spe­lat in­nan.

Tje­jer högst på agen­dan

Mat­cher får tje­jer­na spe­la till­sam­mans med kil­lar­na – ef­tersom det in­te finns någ­ra se­ri­er för tje­jer på ju­ni­or­ni­vå. Nå­got klub­ben hop­pas ska änd­ras.

– Tjej­si­dan väx­er myc­ket mer än kill­si­dan just nu vil­ket är ro­ligt men det ska­par ut­ma­ning­ar för för­e­ning­ar­na. Det be­hövs mer isy­ta och fler om­kläd­nings­rum när det är fler lag, sä­ger Con­ny Abra­hams­son, an­sva­rig trä­na­re på isen.

Han tyc­ker ock­så att det är vik­tigt att tje­jer­na ham­nar högst upp på agen­dan i klub­ben.

– Egent­li­gen är det ing­en skill­nad på tje­jer och kil­lar – det är vi vux­na som gör skill­nad. Den en­da skill­na­den jag som trä­na­re ser är att tje­jer­na lyss­nar bätt­re och är nog­gran­na­re med de­tal­jer, sä­ger Con­ny Abra­hams­son.

Och det märks när det är match.

– Vis­sa för­sö­ker tack­la oss men vi är så bra på att åka skrid­skor så de ram­lar själ­va i stäl­let, sä­ger Xe­na Näslund, nio år.

Just nu på­går ar­be­tet med att upp­da­te­ra klub­bens vär­de­grund. Samt­li­ga lag – bå­de le­da­re och spe­la­re – ut­bil­das för att spor­ten ska kän­nas mer in­klu­de­ran­de. I det in­går noll­to­le­rans mot mob­bing som en­ligt Ma­ja Bei­te ”ska bort från klub­ben, helt en­kelt”.

Vad gör ni för att kil­lar­na ska läm­na plats åt tje­jer­na?

– Många ser hoc­keyn som macho men vi job­bar sten­hårt för att det ska bli mju­ka­re. Vi in­vol­ve­rar kil­lar­na bå­de på och ut­an­för isen. Det har fak­tiskt in­te va­rit någ­ra pro­blem.

Nu hop­pas de att fler ska vil­ja tes­ta på den nya hoc­key­sko­lan. Bud­ska­pet från tje­jer­na på isen är tyd­ligt – kom och tes­ta!

– Om man har kul så är man bra, sä­ger Xe­na Näslund.

Egent­li­gen är det ing­en skill­nad på tje­jer och kil­lar – det är vi vux­na som gör skill­nad.

REDO. Rad ett från väns­ter: El­la Her­mans­son, Xe­na Näslund, Zoe Näslund, Em­ma-Louise Nor­den­stam, Ve­ra Zaar. Rad två från väns­ter: Ni­co­le S-La­tef, Amelya S-La­tef, Vi­be Lil­ja Bei­te.

PÄLSAR PÅ. ”Det job­bi­gas­te med hoc­keyn är nya, obe­kvä­ma hjä­mar”, sä­ger Ma­ja Bei­te och hjäl­per dot­tern Vi­be med hjäl­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.