Så fun­kar bank­kor­tet i pen­deln

Ny­he­ten om att man näs­ta höst ska kun­na åka tun­nel­ba­na och buss och blip­pa med sitt bank­kort har väckt många frå­gor. Det här gäl­ler.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Ny­li­gen be­slu­ta­de SL att in­för blipp med bank­kort, nå­got som ge­nast väck­te många frå­gor. Nu sva­rar SL.

Så här fun­ge­rar det att blip­pa med bank­kort i SL­tra­fi­ken.

Om man har kvar ac­cesskor­tet i plån­bo­ken – kan ett bank­kort i sam­ma plån­bok ock­så de­bi­te­ras?

”Nej. Ac­cesskor­tet och bank­kor­tet kom­mer in­te att kun­na lä­sas sam­ti­digt” (Dock oklart vil­ket kort som be­las­tas).

Hur be­vi­sar man att man har be­ta­lat när en kon­trol­lant vill se färd­be­vis?

”Kon­trol­lan­ter­na kom­mer ha ut­rust­ning som vi­sar om kor­tet är blip­pat i spär­ren vil­ket är kra­vet för att få re­sa med bank­kort.”

Kan man öpp­na spär­rar­na om man blip­par med ett bank­kort som sak­nar peng­ar på kon­tot?

”Ja. Ef­tersom vi vill er­bju­da en så snabb pas­sage som möj­ligt kom­mer man att kun­na pas­se­ra en gång. Där­ef­ter ham­nar kor­tet på en spärr­lis­ta och kan in­te an­vän­das för­rän det finns peng­ar på kort­kon­tot igen.”

Om man blip­par med ett bank­kort som sak­nar peng­ar, ju­ste­ras det på nå­got sätt i ef­ter­hand?

”Pre­cis som med al­la and­ra köp med kon­takt­löst kort kom­mer kor­tet att de­bi­te­ras ef­ter slu­tet av da­gen. Finns in­te peng­ar kom­mer vi för­sö­ka de­bi­te­ra kor­tet fle­ra gång­er ef­ter köp­till­fäl­let. Om vi in­te kan de­bi­te­ra be­lop­pet kom­mer kor­tet fort­satt att vara spär­rat för re­sor med SL.”

Om man har sju kro­nor kvar på SL-kor­tet, kan jag blip­pa det och se­dan be­ta­la res­ten med bank­kort?

”Nej. Det kom­mer in­te fin­nas en kopp­ling mel­lan SL-kor­tet och bank­kor­tet.”

Kan man åka på kre­dit?

”Vi kom­mer in­te er­bju­da kre­dit men kre­dit­kort kom­mer att ac­cep­te­ras.”

FOTO: MOSTPHOTOS

BLIPP. Näs­ta höst kom­mer det vara möj­ligt att öpp­na spär­rar­na med sitt bank­kort, även om det sak­nar peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.