Vård av ny­för­lös­ta ska bätt­ras

För två vec­kor se­dan skrev vi om bris­ten på ef­ter­vård för ny­för­lös­ta mam­mor. En­ligt Cat­ha­ri­na Zät­ter­ström, sam­ord­na­re för möd­ra­vår­den i Stock­holms län, på­går ett pro­jekt för att det ska bli bätt­re.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Brist på upp­följ­ning, svårt att ve­ta vad som är nor­malt el­ler in­te och för­vir­ring kring var man ska vän­da sig för råd el­ler hjälp. Så lät kri­ti­ken från ny­bliv­na mam­mor i vår ar­ti­kel för två vec­kor se­dan. De vill se en in­stans som tyd­ligt har hand om ef­ter­vår­den av ny­för­lös­ta mam­mor.

En­ligt Cat­ha­ri­na Z ät­ter­ström, sam­ord­nings­barn­mors­ka på möd­ra­vårds­en­he­ten in­om SLL, på­går just nu ett pro­jekt i Stock­holms län för att sä­ker­stäl­la det­ta på samt­li­ga barn­mors­ke mot­tag­ning­ar.

Ut­bil­dar i brist­ning­ar

Hon är pro­jekt­le­da­re för pro­jek­tet som på­bör­ja­des i au­gusti 2017 och bland an­nat ut­ser barn­mors­ke mot­tag­ning­ar­na en” ef­ter­vårds am- bas­sa­dör” som får­ut­bild­ning för det.

Barn­mors­ke mot­tag­ning­ar­na er­bjuds ock­så ut­bild­ning­ar i hur man be­dö­mer brist­ning­ar och bäc­ken bot­ten­mus­ku­la­tu­ren. En an­nan del är att få ut­bild­ning i hur man hål­ler ef­ter­vårds­be­sök i grupp.

– När vi star­ta­de pro­jek­tet var pro­ble­met att när ef­ter­vår­den togs bort från sjuk­hu­sen er­sat­tes det in­te med nå­got an­nat. Må­let är att få fler kvin­nor att kom­ma på ef­ter­vårds­be­sök och för­bätt­ra in­ne­hål­let i dem, sä­ger Cat­ha­ri­na Zät­ter­ström.

Al­la ny­för­lös­ta kvin­nor ska bli upp­ring­da av sam­ma barn­mors­ka som man ha­de un­der gra­vi­di­te­ten in­om två vec­kor ef­ter för­loss­ning­en. Al­la ska ock­så er­bju­das minst två ef­ter­kon­trol­ler där man bå­de tit­tar på läk­ning av un­der­liv el­ler ope­ra­tions­ärr samt går ige­nom bäc­ken­bot­ten. Åter­be­sö­ken ska ske in­om 16 vec­kor ef­ter för­loss­ning­en.

– Om kvin­nan vill ha fler åter­be­sök ska hon kun­na få det. Vi har ta­git fram en check­lis­ta så att barn­mors­kan vet vart kvin­nan ska hän­vi­sas vi­da­re vid be­hov, sä­ger Cat­ha­ri­na Zät­ter­ström.

Stort in­tres­se

Det är in­te ob­li­ga­to­riskt för barn­mors­ke mot­tag­ning­ar­na att del­ta i pro­jek­tet, men en­ligt Cat­ha­ri­na Zät­ter­ström har in­tres­set va­rit stort.

Har ni kom­mu­ni­ce­rat ut det­ta till bli­van­de mam­mor?

– Nej det kan jag in­te sä­ga att vi har gjort. Vi har ta­git fram en mall med pa­ti­entin­for­ma­tion men det är många som tyc­ker att vi in­te ska de­la ut lap­par. Dä­re­mot har vi lyft till barn­mors­kor­na att de mås­te mark­nads­fö­ra ef­ter­vårds­be­sö­ken tyd­li­ga­re.

En­ligt Cat­ha­ri­na Zät­ter­ström kan de re­dan nu se att fler kvin­nor väl­jer att kom­ma på åter­be­sö­ken. Men i öv­rigt är det för ti­digt att sä­ga vad pro­jek­tet har haft för ef­fekt.

– Jag kom­mer att skic­ka ut en en­kät till samt­li­ga barn­mors­kor vid pro­jek­tets slut för att ex­em­pel­vis se hur många som ring­er upp kvin­nor­na och er­bju­der ef­ter­vårds­be­sök i grupp.

Må­let är att få fler kvin­nor att kom­ma på ef­ter­vårds­be­sök.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

Pub­li­ce­rad 10 ok­to­ber. UT­BIL­DAR. Pro­jekt ska ge ny­för­lös­ta mam­mor en bätt­re ef­ter­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.