Vil­ka är al­la ni som jag mö­ter i var­da­gen?

Järfälla Tidning - - Järfälla - LOUISE BORNHALL Re­por­ter

Män­ni­skor kom­mer och går i ens liv. Vis­sa um­gås man med ett kort tag, and­ra tving­as man ihop med i sko­lan el­ler på job­bet, och som­li­ga ut­veck­las till livs­långa re­la­tio­ner.

Och så har vi ic­ke-re­la­tio­ner­na, allt­så män­ni­skor man upp­re­pa­de gång­er stö­ter på men ald­rig har nå­gon rik­tig kon­takt med. Själv tän­ker jag of­ta på de som jag mö­ter på väg till pen­del­tå­get om mor­go­nen.

Man­nen med de sto­ra hör­lu­rar­na, som jag all­tid und­rar vad han lyss­nar på. En pod? P1? Rock el­ler klas­sisk mu­sik? Han bär stän­digt sam­ma tun­na jac­ka, oav­sett års­tid. El­ler den äld­re man­nen som all­tid har en trunk slängd non­cha­lant över väns­ter ax­el och tit­tar rakt fram­för sig när han går, ald­rig run­tom.

Ett av hös­tens till­skott är en mor­mor (el­ler far­mor) som föl­jer sitt barn­barn till sko­lan. De hål­ler all­tid han­den, och ler of­ta fi­nur­ligt mot varand­ra när de går och pra­tar. När det reg­nar små­spring­er de, även då hand i hand.

När jag gick gym­na­si­et tog jag sam­ma tåg näs­tan var­je dag i tre år, och stod på sam­ma plats på per­rong­en. Jag glöm­mer ald­rig den kort­klipp­ta kvin­nan som mor­gon ef­ter mor­gon ha­de en röd mugg med ta­ke-away kaf­fe i högs­ta hugg, hur myc­ket mitt gym­na­si­e­jag tänk­te på al­la peng­ar hon la på det där kaf­fet. El­ler han med det långa hå­ret som all­tid flög i vin­den när det var snål­blåst. Nu var det många år sen jag sist såg dem, men de dy­ker upp i min­net ibland när jag vän­tar på tå­get.

Den se­nas­te ti­den har jag ta­git ett ti­di­ga­re tåg än van­ligt, och in­te mött nå­gon av de van­li­ga på vägen till sta­tio­nen. Det har känts li­te som att nå­got sak­nas, un­ge­fär som att in­te hin­na äta fru­kost in­nan man går hem­i­från. Men så i mor­se möt­te jag än­då man­nen med de sto­ra hör­lu­rar­na. Jag vet fort­fa­ran­de in­te vad han lyss­nar på. Men det är hel­ler in­te po­äng­en.

Pra­ta med mig! louise.bornhall @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.