Eve­ne­mang­et “Värl­dens bäs­ta fö­re­tag 2023” kom­mer till nor­ra Stock­holm (Järfälla)

Järfälla Tidning - - Järfälla -

95 % av fjol­å­rets be­sö­ka­re vill kom­ma igen, och i år finns det ba­ra 150 plat­ser. Den 15:e no­vem­ber kom­mer änt­li­gen eve­ne­mang­et “Värl­dens bäs­ta fö­re­tag 2023” till­ba­ka till nor­ra Stock­holm. Mis­sa in­te en unik möj­lig­het att för­be­re­da ditt fö­re­tag på fram­ti­den.

Värl­den för­änd­ras snabbt nu. Bran­scher för­svin­ner. Tek­nik er­sät­ter män­ni­skor. Det du vet och kan idag, är in­te re­le­vant imor­gon. Är du för­be­redd på hur värl­den ser ut om tre år? Byg­ger du ett fö­re­tag som verk­li­gen kom­mer att fun­ge­ra 2023?

Så blir du bju­den på bil­jett­pa­ket (ord 1 490 kr) Max­i­mal ef­fekt av eve­ne­mang­et får du ge­nom att bo­ka Bu­si­nes­spa­ke­tet, där web­but­bild­ning­en “Så byg­ger du fram­ti­dens fö­re­tag” in­går (vär­de 3 995 kr). Ge­nom vå­ra part­ners blir de 25 förs­ta fö­re­ta­gar­na från Hå­bo, Upp­lands-Bro pch Järfälla som an­mä­ler sig bjud­na på ett bil­jett­pa­ket (ord. 1 490 kr). I det­ta in­går max­i­malt 1 Bu­si­nessbil­jett och 1 In­spi­ra­tions­bil­jett (Ej vip).

Ange kod MF201819PS för att bo­ka ditt bil­jett­pa­ket kost­nads­fritt. Först till kvarn på mitt­fo­re­tag.com/stock­holmnord.

Någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta fö­re­lä­sa­re Du bjuds bland an­nat på ”Hyp­no­ti­se­ra dig själv till fram­ti­den” med Eu­ro­pas främs­te Bu sin ess hyp­no­ti­sör Erik Ol­ki­ewicz och” Gör det här el­ler gå un­der” med Char­lie Sö­der­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.