Gång- och cy­kel­bro från Barkar­by rivs

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Gång- och cy­kel­bron mel­lan Barkar­by och Jär­va­fäl­tet som går över Akal­lalän­ken stäng­des av för­ra vec­kan, på grund av ar­be­tet med För­bi­fart Stock­holm. Den har stängts av mel­lan sträc­kan Sjö­hälls­sti­gen och Gam­la En­kö­pings­vä­gen.

Fot­gäng­a­re och cy­klis­ter hän­vi­sas istäl­let till vägen ut­med Norr­viks­vä­gen, för att se­dan ta sig un­der Akal­lalän­ken och vi­da­re där­i­från.

Bron som stängts av kom­mer att ri­vas, och istäl­let byggs en ny gång- och cy­kel­ba­na som be­räk­nas öpp­na un­der 2021 el­ler 2022 när ar­be­tet med För­bi­fart Stock­holm är klart i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.