Lä­rar­fac­ket om oron ef­ter spar­kra­ven mot sko­lor­na

Ti­di­ga­re i hös­tas fick Jär­fäl­las kom­mu­na­la föroch grund­sko­lor spar­krav på sig året ut. Nå­got som oro­ar Lä­rar­för­bun­det. ”Vi le­ver re­dan i en slim­mad or­ga­ni­sa­tion”, sä­ger Jo­nas Pers­son, ord­fö­ran­de.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Louise Bornhall 073-600 69 29 [email protected]­rekt­press.se

De kom­mu­na­la för- och grund­sko­lor­na i Järfälla mås­te spa­ra res­ten av året för att bud­ge­ten för året ska hål­la. Nå­got som gjort att ex­em­pel­vis Nep­tu­ni­sko­lan tar in fär­re vi­ka­ri­er och att Vik­sjö­sko­lan stop­pat viss re­kry­te­ring av per­so­nal.

Jo­nas Pers­son är ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Järfälla och be­kräf­tar att det finns en oro i lä­rarkå­ren.

– Vi kan in­te se att lä­get skul­le vara vär­re än an­nars, men det finns en oro, för vi­ka­ri­e­in­drag­ning­en till ex­em­pel. Vi le­ver re­dan i en slim­mad or­ga­ni­sa­tion, och går det in­te att ta in vi­ka­ri­er le­der det till en säm­re ar­bets­mil­jö, sä­ger han.

– Vi fick en gans­ka stor skolsats­ning till det här året,

och så hän­de det här i al­la fall. Det be­hövs up­pen­bar­li­gen mer peng­ar i sy­ste­met, ock­så för att få hög­re per­so­naltät­het och lö­ner, fort­sät­ter han.

I sep­tem­ber blev det nya na­tio­nel­la lä­rarav­ta­let klart, som bland an­nat be­står av att var­je för- och grund­sko­la ska job­ba för att ska­pa en at­trak­tiv ar­bets­mil­jö.

Jo­nas Pers­son me­nar att det är vik­tigt att sko­lor­na in­te går in i det nya bud­getå­ret med mi­nus på kon­tot, och där­med ett då­ligt ut­gångs­lä­ge för att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön.

– För att upp­nå det nya lä­rarav­ta­let be­hö­ver vi en hög­re barn- och skol­peng och mer re­sur­ser till sko­lan och för­sko­lan. Även om man för­sö­ker med lös­ning­ar som in­te kos­tar peng­ar – så kom­mer sa­ker att kos­ta peng­ar i al­la fall.

Han ser ar­bets­mil­jön som en knäck­frå­ga för att få lä­ra­re att bå­de loc­kas till och stan­na kvar i Järfälla fram­ö­ver.

– Den som in­te är nöjd med sin ar­bets­mil­jö och ser att den kan tjä­na mer peng­ar på and­ra si­dan kommun­grän­sen by­ter kanske dit, sä­ger Jo­nas Pers­son.

För att upp­nå det nya lä­rarav­ta­let be­hö­ver vi en hög­re barn- och skol­peng och mer re­sur­ser till sko­lan och för­sko­lan.

KRITISK. ”Vi le­ver re­dan i en slim­mad or­ga­ni­sa­tion, och går det in­te att ta in vi­ka­ri­er le­der det till en säm­re ar­bets­mil­jö”, sä­ger Jo­nas Pers­son, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Järfälla om sko­lor­nas spar­krav. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.