Nu har Fol­kets hus fått sin nya ut­si­da

Tu­rer­na kring Fol­kets hus i Rid­der­svik har va­rit många men nu är den ef­ter­läng­ta­de re­no­ve­ring­en av ut­si­dan klar.

Järfälla Tidning - - Stockholm - Eve­li­na Hertz

Re­no­ve­ring­en av Fol­kets hus i Rid­der­svik är nu klar – i al­la fall ut­vän­digt. För en må­nad se­dan blev den nya put­sen på fa­sa­den klar.

– Vi har ock­så fix­at grun­den och lagt nytt tak vil­ket var på ti­den ef­tersom det var helt rut­tet, sä­ger Per An­jou, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Nu vän­tar re­no­ve­ring av Fol­kets hus in­si­da. Bil­lac­ke­rings­fir­man som ti­di­ga­re hyr­de in sig i den gam­la bi­o­sa­long­en har sålts och i stäl­let flyt­tar en bil­fir­ma från Kall­häll in.

– Vi har ta­git till­ba­ka ett par rum och i näs­ta vec­ka star­tar re­no­ve­ring­en av ett rum på ned­re bot­ten. Det kom­mer man se­dan kun­na hy­ra och så ska det an­vän­das till för­e­nings­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Per An­jou.

Det finns även tan­kar om en bou­le­ba­na i träd­går­den och en lek­plats för de mins­ta.

– Men vi tar en sak i ta­get och bör­jar med kå­ken. Se­dan får vi åter­kom­ma till träd­går­den, sä­ger han.

Re­no­ve­ring­en av Fol­kets hus fi­nan­sie­ras ge­nom för­sälj­ning av en del av tom­ten, nå­got vi skrev om för­ra året. Fö­re­ta­get Småa köp­te tom­ten för att kun­na byg­ga nio rad­hus men har nu sålt vi­da­re till Bo­ro­hus som tar vid byg­gan­det av hu­sen.

– Det är i ett ti­digt ske­de men för­hopp­ning­en är att bygg­star­ten kan bli i mit­ten el­ler slu­tet av 2019, sä­ger Jo­nas Ser­re­stam, pro­jekt­ut­veck­la­re på Bo­ro­hus.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

UPPSNYGGAT. Fol­kets hus i Rid­der­svik har fått nytt tak och ny fa­sad. Nu vän­tar fix in­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.