Bostads­bo­lag läg­ger ner pro­jekt

Järfälla Tidning - - Hemma -

Bostads­bo­la­get SSM läg­ger ned pla­ner­na på att kö­pa upp och ut­veck­la fem in­du­stri­fas­tig­he­ter i Tä­by, Se­gel­torp, Sol­len­tu­na och Broms­ten.

Det med­de­las ef­ter att ana­ly­ser för pro­jek­tets för­ut­sätt­ning­ar ge­nom­förts, rap­por­te­rar tid­ning­en Af­färs­värl­den.

Där­med skro­tas pro­jek­tet, som har ett upp­skat­tat vär­de på 3,5 mil­jar­der kro­nor.

”Slut­sat­sen är att det i dag in­te finns någ­ra kom­mer­si­el­la för­ut­sätt­ning­ar för att full­föl­ja för­vär­ven av des­sa pro­jekt, var­för SSM har valt att av­slu­ta för­hand­ling­ar­na”, står det i be­ske­det, en­ligt Af­färs­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.