S: Hur många hy­res­rät­ter kom­mer nya sty­ret säl­ja ut?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Claes Thun­blad, kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion Eva Ull­berg, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Järfälla

Många drab­bas av bo­stads­bris­ten i Stock­holms­re­gi­o­nen. Äld­re har in­te råd att flyt­ta till ett mind­re bo­en­de, unga tving­as bo kvar hem­ma och en­sam­stå­en­de möd­rar tving­as flyt­ta mel­lan andra­hands­kon­trakt. Oli­ka grup­per drab­bas av sam­ma grund­läg­gan­de pro­blem: bris­ten på hy­res­rät­ter med rim­li­ga hy­ror.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har 2014-2018 lett ett sty­re som ökat bo­stads­byg­gan­det med sär­skilt fo­kus på hy­res­rät­ter. Tack va­re vår po­li­tik byggs det 1 000 bo­stä­der per år, varav cir­ka hälf­ten är hy­res­rät­ter. Bland an­nat byg­ger Jär­fäl­la­hus just nu 132 små et­tor och två­or med pres­sa­de hy­ror i cen­tra­la Ja­kobs­berg. Per­fekt för unga, en­sam­stå­en­de och äld­re som sö­ker en bil­li­ga­re bo­stad.

Ef­ter va­let styr en bor­ger­lig ko­a­li­tion i Järfälla med stöd av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Än så länge har de in­te pre­sen­te­rat sin po­li­tik, men un­der val­rö­rel­sen har bor­ger­li­ga par­ti­er lo­vat att byg­ga fär­re bo­stä­der, ri­va hy­res­rät­ter på Tall­bo­hov och säl­ja ut he­la Ter­mo­vä­gen.

Se­nas­te gång­en Mo­de­ra­ter­na styr­de om­bil­da­de de över 600 av Jär­fäl­la­hus bo­stä­der till bo­stads­rät­ter un­der 20132014. Istäl­let för att byg­ga nytt val­de de att säl­ja ut. Där­med höj­des trösk­lar­na in på bo­stads­mark­na­den yt­ter­li­ga­re i Järfälla.

Jär­fäl­la­bor­na för­tjä­nar nu ett be­sked från den bor­ger­li­ga mi­no­ri­tets­ko­a­li­tio­nen: Hur många hy­res­rät­ter kom­mer ni säl­ja ut den här man­dat­pe­ri­o­den? Ska unga be­hö­va bo hem­ma tills de fyllt 30? Ska en­sam­stå­en­de tving­as till oc­ker­hy­ror? Var ska äld­re som vill flyt­ta till mind­re bo­stä­der ta vägen?

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

BO­STÄ­DER. Lil­la Ulv­sätt­ra i Kall­häll, en del av kom­mu­na­la bostads­bo­la­get Jär­fäl­la­hus be­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.