Namn­ge Ar­lan­da ef­ter Ra­oul

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Bernt Ja­kob­son

Många län­der runt om i värl­den hed­rar vik­ti­ga per­so­ner ge­nom att dö­pa om lan­dets flyg­plat­ser i de­ras namn. Till ex­em­pel Pa­ris, New York och Tel Aviv. I des­sa ti­der när främ­lings­hat, ra­sism, isla­mo­fo­bi, an­ti­se­mi­tism och an­ti­zi­ga­nism spri­der sig som en löp­eld, är det än vik­ti­ga­re att lyf­ta fram per­so­ner som gjort skill­nad och käm­pat för al­la män­ni­skors li­ka vär­de. En så­dan per­son var Ra­oul Wal­len­berg. Han är re­spek­te­rad så­väl i Sve­ri­ge som in­ter­na­tio­nellt. En vär­dig per­son som ma­nar till ef­ter­följd och fo­ku­se­rar Sve­ri­ges vär­de­grund till 100 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.