LI­VET PÅ GRÄN­SEN MEL­LAN JÄR­FÄL­LA OCH STOCK­HOLM

Någ­ra hund­ra me­ter skil­jer gran­nar­na i Jär­fäl­la och Häs­sel­by från varand­ra. Hur myc­ket märks den osyn­li­ga grän­sen av?

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall lou­[email protected]­rekt­press.se

Skäl­by­bor ra­sar över pla­ne­ra­de bo­stä­der som ba­lan­se­rar pre­cis på kommun­grän­sen till Stock­holm. En as­fal­te­rad, upp­lyst cy­kel­väg från Skäl­by blir mörk grus­väg i Back­lu­ra. När­mas­te för­sko­lan lig­ger tvärs över ga­tan, men i fel kom­mun där det in­te går att få plats.

Vi be­fin­ner oss i gräns­lan­det där Skäl­by blir Käl­vesta och Häs­sel­by vil­las­tad.

Frä­scha­re på Jär­fäl­la­si­dan

Back­lu­ra­bor­na Kerstin och John­ny pro­me­ne­rar of­ta i om­rå­det, och är över­ens om att det märks stor skill­nad på fle­ra håll där Jär­fäl­la och Stock­holm möts.

– Det är frä­scha­re på Jär­fäl­la­si­dan, mer välskött. Där är det of­ta­re mer klippt och snyggt, som i sko­gen vid Lövs­ta. Och det är bätt­re san­dat i Jär­fäl­la, sä­ger Kerstin, och får med­håll från John­ny.

– Man ser en di­rekt skill­nad när man pas­se­rar grän­sen. De un­der­hål­ler mer i Jär­fäl­la. Sand­ning­en är bätt­re där, som vid Växt­hus­vä­gen, sä­ger han.

Bör­je och Ing­er Jan­son bor i Häs­sel­by, men ba­ra ett par kvar­ter från Jär­fäl­la­g­rän­sen, som blev tyd­li­gast när pa­rets barn var små på 70-ta­let.

– Då slogs bar­nen från Häs­sel­by och Skäl­by och ha­de oli­ka täv­ling­ar, sä­ger Ing­er och skrat­tar. ’De var de dum­ma bar­nen från Jär­fäl­la’, kun­de man hö­ra då.

Nu­me­ra är det främst vin­ter­tid en skill­nad märks av.

– När man går i full speed på vintern, och det är san­dat i Häs­sel­by men in­te i Skäl­by, då mär­ker man skill­na­den när man slår i bac­ken, sä­ger Ing­er Jan­son.

Kom­mu­ner­na skö­ter sitt

Stock­holms stad och Jär­fäl­la har ett sam­ar­be­te om snöröj­ning­en på Växt­hus­vä­gen. Men i öv­rigt skö­ter kom­mu­ner­na sitt på var sin si­da grän­sen. Ibland dy­ker plog­bi­len upp ti­di­ga­re på Jär­fäl­la­si­dan och i and­ra fall tvärtom, var­för snöröj­ning­en kan upp­le­vas oli­ka vid grän­sen.

– De är in­te syn­ka­de att va­ra kla­ra sam­ti­digt vid en gräns, sä­ger Staf­fan Dahl­ström, drift­le­da­re med an­svar för snöröj­ning i Jär­fäl­la.

Käl­ve­sta­bon Björn Ber­lin har in­te märkt av någ­ra stör­re skill­na­der mel­lan de oli­ka si­dor­na.

– Men jag får åka gans­ka långt med bi­len för att kom­ma hem till min dot­ter som bor i Skäl­by, ef­tersom det in­te finns nå­gon ge­nom­fart, sä­ger han och pe­kar upp­åt Björn­mos­se­vä­gen.

”Grän­sen märks de­fi­ni­tivt”

Någ­ra hund­ra me­ter bort, på and­ra si­dan kommun­grän­sen är Skäl­by­bon Ing­e­la Sten­dahl ute och pro­me­ne­rar med hun­den. Hon tar upp Stock­holms stad pla­ner på att byg­ga 350 lä­gen­he­ter i Käl­vesta, ba­ra ett sten­kast från Ing­e­las hem.

– Grän­sen märks de­fi­ni­tivt, det byggs i Käl­vesta, men det på­ver­kar ju mig. Det väcks ock­så frå­gor om det kom­mer bli en ge­nom­fart för bi­lar här, sä­ger hon.

Eme­lie Grind är sam­hälls­bygg­nads­di­rek­tör i Jär­fäl­la. När en grann­kom­mun har bygg­pla­ner har man in­te jät­te­myc­ket att sä­ga till om, men i vis­sa fall är man ex­em­pel­vis re­miss­in­stans, be­rät­tar hon. Det finns en di­a­log mel­lan Jär­fäl­la och Stock­holm i oli­ka gräns­frå­gor, som kring tun­nel­ba­nan, men van­ligt­vis byg­ger så­da­na sam­tal på eg­na ini­ti­a­tiv, me­nar hon.

– Det är en sorts grann­re­la­tion som vil­ken som helst. När man ska klip­pa häc­ken hör det till god sed att man tar kon­takt, sä­ger Eme­lie Grind.

Man ser en di­rekt skill­nad när man pas­se­rar grän­sen.

KÄLVESTABO. Björn Ber­lin har re­a­ge­rat på att det sak­nas en ge­nom­fart från Käl­vesta till Skäl­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.