Grand Gar­bo slår igen

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Leif Ol­den­burg Lou­i­se Bornhall

Snart är det dags för sista dan­sen på Grand Gar­bo i Sund­by­berg. Den klas­sis­ka natt­klub­ben och re­stau­rang­en stäng­er vid års­skif­tet, nå­got som väckt star­ka käns­lor i so­ci­a­la me­di­er.

Det var i mån­dags som äga­ren av Grand Gar­bo och pu­ben Gre­ta, Ulf Wes­ter­berg, la ut ett kort­fat­tat med­de­lan­de på Fa­ce­book:

”Ef­ter många ro­li­ga och här­li­ga år i Sund­by­berg är det dags för mig att gå vi­da­re och gö­ra nå­got an­nat ef­ter att ha dri­vit Gar­bo och Gre­tas i näs­tan 30 år”.

Av­slu­tar på ny­årsaf­ton

I öv­rigt vill Ulf Wes­ter­berg in­te kom­men­te­ra be­slu­tet att stänga ett av Stock­holms mest klas­sis­ka dans­hak, ut­an hän­vi­sar till press­med­de­lan­det.

– Allt jag har att sä­ga står där.

Re­dan vid års­skif­tet tyst­nar dans­mu­si­ken på Grand Gar­bo – ny­årsaf­ton blir sista kväl­len. I so­ci­a­la me­di­er har beske­det mötts av ve­mod och sorg. I kom­men­tarsfäl­tet till ar­ti­keln på Jär­fäl­la Tid­nings Fa­ce­book pla­ne­rar fle­ra kom­pis­gäng att dra dit in­nan stäng­ning­en. Någ­ra av kom­men­ta­rer­na ly­der: ”Så jäv­la då­ligt!” ”Trod­de den var k-märkt!” ”En era går i gra­ven.” ”Vet in­te vad jag ska gö­ra!” ”Omg hej­då al­la min­nen!” En lä­sa­re tag­gar sin kom­pis i kom­men­ta­ren och skri­ver ”Hör av dig om du vill snac­ka om det”, en an­nan skri­ver att stäl­let ska vi­la i frid.

”Fan­tas­tis­ka år”

John Pers­son har va­rit dj på Grand Gar­bo i många år.

– Det har va­rit fan­tas­tis­ka år. Bra par­ty och här­lig publik, sä­ger han. För en dryg må­nad se­dan blev det klart att Sund­by­bergs stad säl­jer fas­tig­he­ter­na Mu­ra­ren och Ba­sa­ren, där Gar­bo lig­ger, till fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der. Kö­pe­sum­man är hem­lig.

– Vi bru­kar in­te gå ut of­fent­ligt med så­da­na upp­gif­ter, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens av­gå­en­de ord­fö­ran­de i Sund­by­berg, Mi­kael T. Eriks­son (M).

Han har svårt att se nå­got sam­band mel­lan för­sälj­ning­en och att Grand Gar­bo läggs ner vid års­skif­tet.

– Det ena föl­jer in­te av det and­ra, sä­ger han.

Den de­talj­plan som togs för fle­ra år se­dan in­ne­hål­ler ett hus på max­i­malt åt­ta vå­ning­ar på den plats där Grand Gar­bo finns i dag. En­ligt Mi­kael T. Eriks­son kan en bygg­lov­san­sö­kan bli ak­tu­ell först om ett år och even­tu­el­la över­kla­gan­den kan för­drö­ja bygg­star­ten i yt­ter­li­ga­re ett år.

– Pro­jek­te­ring­en lig­ger långt fram i ti­den. Jag gis­sar att man kan kom­ma igång ti­di­gast 2021 el­ler 2022.

Mi­kael T. Eriks­son läm­nar po­li­ti­ken vid års­skif­tet och av­går då som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Jag har va­rit på Gar­bo fle­ra gång­er. Och vem vet, jag kans­ke går dit på ny­årsaf­ton. Da­gen ef­ter är jag ju en fri man.

Dags för mig att gå vi­da­re och gö­ra nå­got an­nat.

SAK­NAR. Fia Sö­derlund, 26, från Lil­la Al­by i Sund­by­berg, har va­rit fle­ra gång­er på Gar­bo: ”Jät­tetrå­kigt att det läggs ner. Spe­ci­ellt äld­re ge­ne­ra­tio­ner har nog många min­nen där­i­från”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.