Fun­kis­fes­ti­val loc­kar många

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall

Om någ­ra vec­kor har det bli­vit dags för årets upp­la­ga av Fun­kis­fes­ti­va­len i Jär­fäl­la. Och det var pop­pis att va­ra med i täv­ling­en i år, så pass pop­pis att in­te al­la bi­drag kom med.

I slu­tet av no­vem­ber upp­trä­der tolv ar­tis­ter och grup­per på Jär­fäl­la kul­turscen. Då ska det av­gö­ras vem som ska re­pre­sen­te­ra kom­mu­nen i se­mi­fi­na­len av Fun­kis­fes­ti­va­len som går av sta­peln i vår.

– Det är gans­ka många nya täv­lan­de i år, vi har för­sökt för­nya start­fäl­tet li­te, så det är gans­ka blan­dat. Det blir en stor fest med en pro­fes­sio­nell or­kes­ter, sä­ger An­ders Ce­de­rin, ar­ti­st­an­sva­rig.

Nytt för i år är att det he­la in­leds med ett öpp­nings­num­mer med sång och dans. Nu re­pe­te­rar or­kes­tern, som be­står av lä­ra­re från kul­tur­sko­lan, för fullt och ar­tis­ter­na ska träf­fas och re­pa.

Sam­ti­digt är in­tres­set för att va­ra med i täv­ling­en stort, vil­ket gjor­de att al­la bi­drag in­te kom med. Men även de ar­tis­ter­na får en chans att stå i ramp­lju­set, i en al­ter­na­tiv fes­ti­val som ar­ran­ge­ras läng­re fram.

– Det är li­te synd att al­la in­te kan va­ra med, men or­kes­tern mås­te hin­na re­pa in al­la lå­tar och det kan in­te bli hur långt som helst. Och fle­ra som in­te kun­de va­ra med och täv­la ska upp­trä­da i öpp­nings­num­ret, sä­ger An­ders Ce­de­rin.

Det är fjär­de gång­en som Jär­fäl­la är med i Fun­kis­fes­ti­va­len. 2017 vann Jär­fäl­las Mar­tin Ha­gen riks­fi­na­len med ett egen­skri­vet bi­drag.

POP­PIS. Årets Fun­kis­fes­ti­val loc­ka­de många bi­drag. På bild re­pe­ti­tio­ner in­för 2017 års upp­la­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.