Jär­fäl­la lad­dar för jul

Järfälla Tidning - - Järfälla Tidning -

RIDDERSVIKS GÅRD

fNär: 24–25 no­vem­ber. fVad: År­li­ga jul­mark­na­den på Riddersviks gård i Häs­sel­by vil­las­tad. Som van­ligt är det en rad duk­ti­ga hant­ver­ka­re som säl­jer si­na fi­na ar­be­ten. Jul­kran­sar, sil­ver­smi­de, tex­tili­er, pep­par­kaks­hus m.m. Pon­ny­rid­ning, fisk­damm, barn­t­om­bo­la. Ju­ligt got­te­bord & mat­ser­ve­ring.

VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER

fNär? 24 no­vem­ber kl 12–16. fVad? Dags för årets jul­mark­nad på Västerorts aktivitetscenter i Blac­ke­berg. För­u­tom kafé med hem­ba­kat finns hant­verk, klä­der, hand­gjor­da mju­kis­djur, as­kar, brev­pap­per och an­teck­nings­block till för­sälj­ning.

KATTSTALLET I VÄLLINGBY

fNär: 25 no­vem­ber. fVad: Tra­di­tions­en­lig jul­mark­nad på Kattstallet i Vällingby, Jämt­lands­ga­tan 153B.

ALVIKS KULTURHUS

fNär? 25 no­vem­ber kl 11–14. fVad? Jul­mark­nad i Noc­ke­by­sa­len, Alviks kulturhus.

KNALLEMARKNAD PÅ ÄNGBY TORG

fNär: 1 de­cem­ber 11–15. fVad: Tra­di­tio­nell knallemarknad. Det kom­mer säl­jas allt från soc­ker­vadd och popcorn till sil­ver­smi­de. Da­gen ut­lo­var pep­par­kaks­hus-täv­ling och dess­utom kom­mer jul­tom­ten på be­sök.

HUNDSTALLET I ÅKESHOV

fNär: 1 de­cem­ber kl 12–15. fVad: Jul­mark­nad på Hundstallet i Åkeshov. An­ders Bag­ge sig­ne­rar böc­ker och det säljs jul­blom­mor, jul­go­dis och myc­ket an­nat. Bå­de fyr­ben­ta och två­ben­ta är väl­kom­na! Un­der ef­ter­mid­da­gen går ock­så hun­dar­na som är in­ne för om­pla­ce­ring i en hund­pa­rad.

JULPARAD OCH MARKNAD I KALLHÄLLS C

fNär: 1 de­cem­ber kloc­kan 11–15, julparad kloc­kan 13.

fVad: Marknad med kul­tur och ak­ti­vi­te­ter som julparad med Kallhälls 4H-gård och pon­nyn Mio. Barn är väl­kom­na att gå med i pa­ra­den och får gär­na kom­ma jul­kläd­da.

MARKNAD I VIK­SJÖ

fNär: 1 de­cem­ber 11–15. fVad: Tra­di­tio­nell knallemarknad i Vik­sjö cent­rum med hant­verk, tex­tili­er och jul­go­dis med me­ra. Vik­sjö kyrka ar­ran­ge­rar krubb­vis­ning, an­sikts­mål­ning och pon­ny­rid­ning för de yngs­ta.

SKÄL­BY GÅRD

fNär: 2 de­cem­ber kloc­kan 10–16, Skäl­by gårds väg 20.

fVad: Här blir det jul­mark­nad bå­de in­ne i byg­de­går­den och ut­om­hus. I an­nex­et och hu­vud­bygg­na­den blir det kaf­fe­ser­ve­ring och korv­för­sälj­ning. Skäl­by Spel­manslag och Nep­tu­ni spel­män står för mu­sikun­der­håll­ning.

VINSTA SCOUTKÅR

fNär: 1–2 de­cem­ber. fVad: Jul­mark­nad med julpry­lar och kafé som ar­ran­ge­ras av Vinsta scoutkår, Olof Jöns­sons­gränd 6.

BJÖRKLUNDS HAGE I NOR­RA ÄNGBY

fNär: 2 de­cem­ber kl 12–16. f Vad: Nor­ra Äng by träd­gårds stads­för­e­ning ord­nar jul­mark­nad vid Björklunds hage.

SPÅNGA TORG

fNär: 8 de­cem­ber kloc­kan 10–15. fVad: Jul­mark­nad för he­la fa­mil­jen med knal­lar, hem­ba­kat fi­ka och food­trucks på Spånga torg.

EL­LEN KEYSKOLAN

fNär: 8–9 de­cem­ber kl 10–16. fVad: För­äld­ra­för­e­ning­en på El­len Keyskolan i Spånga bju­der in till jul­mark­nad med pys­sel­hör­na, fisk­damm hant­verk, hem­gjort go­dis och jul­kran­sar. Dess­utom: läs­kig spök­tun­nel för den som vå­gar! Det finns även kafé.

GÖRVÄLNS GÅRD

fNär: 9 de­cem­ber, kl 11–15. fVad: Gör­väln­lam­met och Jär­fäl­la kul­tur ord­nar jul­mark­nad på Görvälns gård. I lo­gen och höns­hu­set finns lo­ka­la hant­ver­ka­re, slöj­da­re och konst­hant­ver­ka­re på plats. Pas­sa ock­så på att häl­sa på går­dens lamm, åk häst och vagn, tes­ta pon­ny­rid­ning – och fi­ka och gril­la korv. Gra­tis bus­sar kom­mer gå från Ja­kobs­bergs sta­tion till Gör­väln.

JUL­MARK­NAD I BARKARBYSTADEN

fNär: 15 de­cem­ber. fVad: Ti­der och mer in­for­ma­tion om mark­na­den kom­mer att läg­gas upp på jar­fal­la. se/eve­ne­mang.

VÄLLINGBY CENT­RUM

fNär: 16–23 de­cem­ber, kl 10–18. fVad: Jul­mark­nad i Vällingby cent­rum.

FOTO: EVELINA HERTZ

GO­DIS OCH HANT­VERK. Det kryl­lar av jul­mark­na­der i Väs­te­rort och Jär­fäl­la. Bland an­nat på Riddersviks gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.