Där­för sam­las fri­sö­rer­na i cen­tra­la Ja­kobs­berg

POP­PIS. Jär­fäl­las mest fris­ör­tä­ta om­rå­de?

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

På si­na håll skil­jer det ba­ra någ­ra me­ter mel­lan de när­mas­te fri­ser­sa­long­er­na i cen­tra­la Ja­kobs­berg. Vis­sa har le­gat där i de­cen­ni­er, and­ra har ba­ra någ­ra år på nac­ken.

På Vasaplat­sen öpp­na­de Ex­clu­si­ve Bar­bers­hop House of Fa­de för 1,5 år se­dan. En av stam­mi­sar­na är Christi­an Rylander som åker hit var­je tors­dag från Brom­ma för att få en så kal­lad skin fa­de.

– Jag blev tip­sad av en kom­pis son om att kom­ma hit. Jag har gått till många oli­ka stäl­len men det här är den bäs­ta skin fa­den jag fått, be­rät­tar han.

Sa­long­en ni­schar sig ock­så på afro­hår.

– Det fanns ing­en afro­fri­sör här in­nan, men vi klip­per and­ra hår­ty­per ock­så, sä­ger äga­ren Ri­ta Osei Ko­na­du.

Många vill fixa hå­ret

Någ­ra kvar­ter bort, in­till Tor­nér­par­ke­ring­en lig­ger Sa­long Mi­ro se­dan sju år till­ba­ka. Men re­dan in­nan dess var det en fri­ser­sa­long som hu­se­ra­de i lo­ka­len. Där sit­ter nu kun­den Lot­ta och får hå­ret sling­at av fri­sö­ren Ab­boud Mi­ro.

– Jag har tänkt på att det finns många sa­long­er här. På Vasa­vä­gen lig­ger det fle­ra styc­ken. Det är väl många som vill skö­ta om hå­ret nu för ti­den, sä­ger Lot­ta.

Kun­der­na hit­tar dit ge­nom so­ci­a­la me­di­er, men ock­så ge­nom att de tip­sar varand­ra, be­rät­tar Emy Mi­ro som liksom bror­san Ab­boud job­bar i sa­long­en.

– Det hän­der att kun­der går till and­ra stäl­len, det kanske är bil­li­ga­re på an­nat håll, men så blir de in­te nöj­da och kom­mer till­ba­ka. Jag tror in­te att det ba­ra är ge­nom pri­set som man loc­kar kun­der.

Liksom Lot­ta har hon tänkt på att det är tätt mel­lan sa­long­er­na i om­rå­det.

– Jär­fäl­la har bli­vit mer centralt, och kanske li­te kän­da­re. Det är mer folk här nu, det kanske be­ror på det, sä­ger hon.

Ing­en li­cens för fri­sö­rer

Ted Ge­m­zell är vd på bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Fri­sör­fö­re­ta­gar­na, och be­rät­tar att det är en van­lig spa­ning att det finns många fri­ser­sa­long­er på li­ten yta.

– Det gäl­ler in­te ba­ra Ja­kobs­berg, ut­an är en ge­ne­rell upp­fatt­ning i Sve­ri­ge när man ser på cent­rum och stä­der. Den ge­nom­snitt­li­ga bu­ti­ken har 2,5 fri­sö­rer, så det blir gans­ka många bu­ti­ker, som of­tast lig­ger där många rör sig, sä­ger han.

Det krävs ing­en li­cens för att få kal­la sig fri­sör. Många sak­nar ge­säll­brev el­ler kom­pe­tens­be­vis, sam­ti­digt som det rå­der brist på be­hö­ri­ga fri­sö­rer i lan­det, be­rät­tar Ted Ge­m­zell.

– Det är det bra med kon­kur­rens, och att det finns oli­ka pris­sätt­ning­ar i bran­schen. Men har man en för låg pris­bild kan man an­tag­li­gen in­te dri­va verk­sam­he­ten pro­fes­sio­nellt, sä­ger han.

Sa­long se­dan 1960-ta­let

På and­ra si­dan Tor­nér­par­ke­ring­en lig­ger Sa­long Hårstrå’t där äga­ren Ca­ri­na Sah­lin är i fullt sjå med att klip­pa en kund. Här har det le­gat en sa­long se­dan 1960-ta­let, och Ca­ri­na tog över för fem år se­dan.

– Jag job­ba­de i stan in­nan, men vil­le kom­ma när­ma­re hem­met. Där­för blev det na­tur­ligt att öpp­na en sa­long här, sä­ger hon.

Kun­der­na be­står näs­tan ute­slu­tan­de av stam­mi­sar. Och apro­på att det är så tätt mel­lan sa­long­er­na sä­ger Ca­ri­na Sah­lin så här:

– En skill­nad från in­ne i stan är att här är man kon­kur­ren­ter, i stan var man sna­ra­re kol­le­gor.

En skill­nad från in­ne i stan är att här är man kon­kur­ren­ter, i stan var man sna­ra­re kol­le­gor.

KON­KUR­RENS. Ca­ri­na Sah­lin som ti­di­gaa­re job­bat på fri­ser­sa­long in­ne i stan upp­le­ver att det är stör­re kon­kur­rens i Ja­kobs­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.